Akty prawa wewnętrznego

Następujące akty prawne wewnętrzne uczelni:

  • (*) Statut GSW;
  • (*) Regulamin Studiów;
  • (*) zarządzenia ws. opłat za studia i studia podyplomowe;
  • (*) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa;
  • (*) Regulamin organizacyjny;
  • (*) oraz inne

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej GSW dostępnym pod adresem: www.bip.gsw.gda.pl.

  Biuletyn Informacji Publicznej GSW

Aktualny Regulamin Studiów dostępy jest publicznie w BIP-ie (szczegóły wyżej)

Wykaz zmian w Regulaminie Studiów względem poprzednio obowiązującego oraz archiwalne regulaminy dostępne dla studentów GSW i pracowników po zalogowaniu do uczelnianej Platformy Office 365 GSW

  Regulamin Studiów (dostęp dla studentów, logowanie)

Akty prawa powszechnego

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2509):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 2202):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002202

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1958):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001958

oraz do pobrania (PDF) poniżej

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032282255

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776

Wszystkie linki w Aktach prawa powszechnego przekierowują (w nowym oknie) do ISAP — Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.