Wpis jest w trakcie aktualizacji
Część dokumentów do pobrania może jeszcze nie być dostępna: czytaj dokument (Platforma Office 365 GSW, konieczne logowanie)

Nieodłącznym elementem studiów – poza udziałem w wykładach czy ćwiczeniach – są praktyki zawodowe, które studentka/student musi zrealizować w czasie trwania studiów.
 

Ile trwają praktyki?

Ogólnie wymiar czasowy praktyk określony jest oddzielnie dla każdego kierunku studiów. W przypadku wszystkich kierunków dziennych i zaocznych prowadzonych w GSW, praktyki:

 • na studiach pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) trwają 24 tygodnie
 • na studiach drugiego stopnia (magisterskich) trwają 12 tygodni.
Informacja dla studentów Administracji prowadzonej na Wydziale Nauk Społecznych

Wymienione wymiary czasowe dotyczą studiów o profilu praktycznym. Obecnie, na skutek wymogów ustawowych, GSW przekształca profil studiów na kierunku Administracja (I i II stopnia), ale tylko prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku, z ogólnoakademickiego na praktyczny. W związku z tym różne grupy studenckie (tylko na Administracji w Gdańsku) mogą mieć różny wymiar praktyk.

Kierunek Administracja I stopnia w filiach uczelni jest kierunkiem o profilu praktycznym i w tym przypadku wymiar praktyk wynosi 24 tygodnie

Organizacja praktyk zawodowych w GSW

Studentka/student wybiera jedną z trzech poniższych ścieżek realizacji praktyki:

Ścieżka P1

Realizacja praktyki w ramach oferty wydziałowej

Studentka/student wybiera zakład pracy/instytucję z oferty przedstawionej przez uczelnię

Co dalej?

Zgłoś się do dziekanatu (otrzymasz skierowanie P1) ⟶ Możesz realizować praktykę (pobierz kartę P4)

Zaliczenie praktyki

Zalicza Dziekan na podst. wypełnionej karty P4 i opinii P5

Ścieżka P2

Realizacja praktyki w podmiotach wybranych we własnym zakresie

Studentka/student samemu proponuje podmiot, w którym zamierza realizować praktykę. Wymagana jest tu akceptacja Dziekana

Co dalej?

Pobierz wniosek P2 ⟶ Idź z wnioskiem do zakładu pracy po akceptację ⟶ Złóż wniosek w dziekanacie do akceptacji ⟶ Możesz realizować praktykę (pobierz kartę P4)

Zaliczenie praktyki

Zalicza Dziekan na podst. wypełnionej karty P4 i opinii P5

Ścieżka P3

Praktyka jest zaliczana na podstawie zatrudnienia:
umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat, staż, działalność gospodarcza na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej

Czynności, które wykonuje studentka/student w ramach zakresu swoich obowiązków w miejscu pracy, muszą być zgodne z programem praktyki

Co dalej?

Pobierz wniosek P3 i zaświadczenie P3-1 ⟶ Idź z zaświadczeniem P3-1 do zakładu pracy¹ ⟶ Złóż wniosek P3 i zaświadczenie P3-1 w dziekanacie do akceptacji
(¹ lub innego podmiotu, o czym wyżej)

Zaliczenie praktyki

Zalicza Dziekan na podst. zaświadczenia P3-1. Dziekan może zaliczyć całą praktykę lub tylko jej część (np. kilka tygodni)

Dokumenty dotyczące praktyk

Przed podjęciem decyzji o wyborze ścieżki należy zapoznać się z dokumentami:

 • Regulamin organizacji odbywania praktyk zawodowych
 • Załącznik 1: Procedura organizacji praktyk zawodowych (przedstawiona w formie schematu)
 • oraz z poniższymi:

przed realizacją praktyki (w przypadku P1 i P2):

 • P1, Skierowanie na praktykę zawodową
 • P2, Wniosek o zrealizowanie praktyki zawodowej
 • P4, Karta przebiegu praktyki zawodowej
 • P5, Opinia opiekuna praktyki o studencie (dokument właściwy dla Twojego kierunku studiów)
 • P6, Ramowy program praktyki (dokument właściwy dla Twojego kierunku studiów)

przed ubieganiem się o zaliczenie praktyki wg ścieżki P3:

 • P3, Wniosek o zaliczenie w poczet praktyki wykonywanych czynności związanych ze swoim zatrudnieniem, wolontariatem lub stażem
 • P3-1, Zaświadczenie zakładu pracy lub instytucji (o zatrudnieniu lub wykonywaniu czynności)
 • P3-2, Opis zakresu działalności gospodarczej (przykład dokumentu)
 • P6, Ramowy program praktyki (dokument właściwy dla Twojego kierunku studiów)

Wszystkie dokumenty dot. praktyk zawodowych dostępne są w usłudze OneDrive na Platformie Office 365 GSW.
Dostęp wymaga logowania kontem uczelnianym

  Dokumenty dot. praktyk na OneDrive GSW

Uwaga! Dostęp przyznany jest każdemu studentowi przypisanemu do grupy "Studenci". Jeżeli logujecie się prawidłowo, a otrzymujecie komunikat o odmowie dostępu, oznacza to niedodanie do ww. grupy, co może zrobić tylko pracownik dziekanatu. W tym przypadku należy zgłosić problem mailem: dziekanat@gsw.gda.pl

Jeżeli pracuję zawodowo, to czy też muszę odbyć praktykę?

Tak. Każdy student (studiów dziennych i zaocznych) musi zrealizować praktykę zawodową.

Od października 2023 istnieje możliwość zaliczenia w ramach praktyki czynności wykonywanych przez studentkę/studenta w ramach swojego zatrudnienia – szczegóły wyżej: ścieżka P3.

Co się stanie, jak nie zaliczę praktyki?

Skutkuje to tak samo, jak niezaliczenie każdego innego przedmiotu.

Obowiązek zaliczenia praktyki powstaje na konkretnym semestrze, co wynika z programu studiów. Praktyka może być rozbita na 2 semestry (aby wygodniej było ją realizować) i wówczas zalicza się praktykę z każdego semestru oddzielnie.