studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Podstawowym celem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jest profesjonalne kształcenie kadr powołanych do właściwego przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Studia mają rozszerzyć i pogłębić wiedzę słuchaczy związaną z regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej. W ramach studiów podyplomowych podkreśla się znaczenie zamówień publicznych dla rozwoju gospodarczego Polski i Europy. Szczególny nacisk położony jest na funkcjonowanie mechanizmów zapewniających wykonawcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych, racjonalność i przejrzystość wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza środków unijnych. Nadrzędnym celem studiów jest przygotowane słuchaczy do samodzielnego udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.

Absolwent tych studiów podyplomowych jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych i może samodzielnie uczestniczyć w postępowaniu przetargowym i pozaprzetargowym. Nabyta wiedza pozwala na podejmowaniu właściwych decyzji, adekwatnych do stanu faktycznego i prawniczego. Absolwent potrafi samodzielnie poruszać się w zawiłościach prawa zamówień publicznych na każdym szczeblu administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych przygotowani są do pracy w:

 • podmiotach wydatkujących środki zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (organy administracji rządowej i samorządowej; państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych; osoby prawne realizujące zadania w sferze użyteczności publicznej; pozostałe jednostki sektora finansów publicznych; podmioty korzystające ze środków publicznych itp.);
 • podmiotach uczestniczących w systemie zamówień publicznych jako wykonawcy (głównie przedsiębiorcy);
 • podmiotach wspomagających uczestników zamówień publicznych (kancelarie, firmy doradcze i konsultingowe);
 • organach kontrolujących zamówienia publiczne (regionalne izby obrachunkowe, NIK, kontrola skarbowa itp.).
Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.000 zł
 • semestralna: 1.500 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 310 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek

Studentka/Student deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • wpłata za semestr zimowy: do 15 września
 • wpłata za semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

5 rat w każdym semestrze zimowym do:

 • 15 września
 • 15 października
 • 15 listopada
 • 15 grudnia
 • 15 stycznia

5 rat w każdym semestrze letnim do:

 • 15 lutego
 • 15 marca
 • 15 kwietnia
 • 15 maja
 • 15 czerwca

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 6 rat w semestrze

6 rat w każdym semestrze zimowym do:

 • 15 września
 • 15 października
 • 15 listopada
 • 15 grudnia
 • 15 stycznia
 • 15 lutego

6 rat w każdym semestrze letnim do:

 • 15 marca
 • 15 kwietnia
 • 15 maja
 • 15 czerwca
 • 15 lipca
 • 15 sierpnia

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne