Brak
Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, praca zbiorowa, Wioleta Mikołajczewska, Mariusz Fierek (red.). Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW. Stron 370, format 17x24 cm (B5)
0,00 zł
Nr katalogowy: 038
   
Tytuł Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Wioleta Mikołajczewska, Mariusz Fierek
Autorzy (21) Ciukszo Danuta, Fierek Mariusz, Friedberg Aleksandra, Jarosik-Michalak Agnieszka, Karpiński Adam Jan, Kierończyk Przemysław, Kowalczyk Marcin, Kudrelek Jan, Lewandowski Łukasz, Łach Andrzej Mariusz, Maliszewski Stanisław Jacek, Mikołajczewska Wioleta, Noch Tadeusz, Rytel-Warzocha Anna, Sierocki Radosław, Sigurska-Fierek Paulina, Wasiuta Sergiusz, Wasiuta Оlgа, Wesołowska Alicja, Wojarska Magdalena, Zasadowski Wojciech
Rok wydania 2011
Strony 370
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-38-2
Cena (zł) Nakład wyczerpany

Wstęp

W Polsce administracja publiczna przez długi czas była dys­cypliną naukową uprawianą głównie przez prawników. Obecnie dominuje podejście interdyscyplinarne do tego zagadnienia. Oznacza to, że problematyką związaną z administracją publiczną zajmują się zarówno prawnicy, jak i ekonomiści, socjolodzy, politolodzy czy historycy. Czerpiąc z rozwiązań i metod badawczych wypracowanych przez różne dyscypliny naukowe należy pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach funkcjonowania administracji publicznej.

Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy środowiska nauko­wego Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z siedzibą w Gdańsku, która jest pionierem wśród pomorskich uczelni niepublicznych kształ­cących studentów na kierunku administracja. Do projektu dołączyli pracownicy naukowo-dydaktyczni innych uczelni, między innymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytne.

Celem prezentowanej pozycji jest przedstawienie rozważań i badań własnych autorów, dotyczących wybranych problemów spo­łecznych i gospodarczych, organizacji i zarządzania oraz administra­cyjnych i prawnych funkcjonowania szeroko pojętej administracji.

Problematykę społeczno-gospodarczą podejmują: Danuta Ciukszo, Adam Jan Karpiński, Radosław Sierocki, Olga Wasiuta, Mariusz Fierek, Magdalena Wojarska oraz Paulina Sigurska-Fierek. Danuta Ciukszo omawia globalne wzorce i wzory kultury or­ganiza­cyjnej oraz ich wpływ na organizacje działające lokalnie w Polsce. Prezentuje również własne badania jakościowe, prowadzone na przestrzeni kilku lat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Adam Jan Karpiński wyjaśnia pojęcie administracji i Dobra Wspól­nego oraz próbuje dowieść, że w spełnianiu się Dobra Wspólnego to właśnie administracja odgrywa decydującą rolę. Radosław Sierocki poszukuje odpowiedzi na pytanie, o to, czy i jak internet – jako nowe, następujące po telewizji medium dominujące – zmienia zaufanie społeczne. Olga Wasiuta dowodzi, że pod wpływem mass mediów coraz więcej produkuje się i rozpowszechnia nowo­czesnych mitów, które – jako instrument oddziaływania na masy i świadomość polityczną – mogą być uznane za skuteczny środek współczesnej kampanii wyborczej. Mariusz Fierek z Magdaleną Wojarską przedstawiają badania tempa wzrostu gospodarczego jako miernika prężności gospodarczej, a także zależności między koniunkturą gospodarczą a wzrostem gospodarczym. Z kolei Paulina Sigurska-Fierek i Mariusz Fierek prezentują badania nad bezrobociem rejestrowanym w latach 2009-2011 w aspekcie problemu społeczno-gospodarczego w gospodarce rynkowej.

Zagadnieniami organizacji i zarządzania w administracji zajmują się: Łukasz Lewandowski, Aleksandra Friedberg, Agnieszka Jarosik-Michalak, Wioleta Mikołajczewska, Tadeusz Noch oraz Alicja Wesołowska. Łukasz Lewandowski, charakteryzując naukowe podejście do organizacji i zarządzania, prezentuje podstawowe pojęcia i genezę tej problematyki, a także dorobek przedstawicieli poszczegól­nych kierunków zarządzania. Aleksandra Friedberg dowodzi, że efektywne działania public relations oraz jawna i przejrzysta polityka informacyjna pomagają tworzyć pozytywny wizerunek administracji publicznej, który jest jej szczególnie potrzebny. Agnieszka Jarosik-Michalak przedstawia podstawowe definicje kariery zawodowej w oparciu o literaturę polską i światową, a także dynamikę zmian w karierze zawodowej oraz nowe jej koncepcje. Wioleta Mikołaj­czewska prezentuje najważniejsze formalne założenia systemu motywowania urzędników samorządowych, na podstawie uregulowań prawnych oraz wewnętrznych przepisów wybranych urzędów w woje­wództwie pomorskim. Tadeusz Noch charakteryzuje główne kierunki ergonomii oraz jej występowanie w procesie projektowania. Przed­stawia również wymagania odnoszące się do pomieszczeń pracy administracyjnej i fizjologiczny aspekt procesu tej pracy. Alicja Wesołowska podejmuje problematykę organizacji stanowiska pracy w administracji, a w szczególności sposób funkcjonowania działu kadr. Omawia również podstawowe zagadnienia biurowości, nierozer­walnie związanej z pracą administracyjną.

Aspekty administracyjne i prawne prezentują: Mariusz Fierek, Marcin Kowalczyk, Anna Rytel-Warzocha, Jan Kurdelek, Wojciech Zasadowski, Andrzej Mariusz Łach, Stanisław Jacek Maliszewski, Sergiusz Wasiuta oraz Przemysław Kierończyk. Mariusz Fierek z Marcinem Kowalczykiem ukazują wpływ polskich reform ad­ministracyjnych na konceptualizację regionu. Anna Rytel-Warzocha przedstawia podstawy prawne funkcjonowania różnych instrumentów umożliwiających polskim obywatelom wpływanie na istotne dla nich procesy decyzyjne na poszczególnych poziomach: lokalnym, krajowym i ponadnarodowym. Jan Kurdelek omawia zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w płaszczyźnie udziału w jego tworzeniu wielu podmiotów ze sfery działalności publicznej, podkreślając rolę samorządu terytorialnego w tym zakresie. Wojciech Zasadowski przedstawia kwestie prawne związane z papierami wartościowymi, przedsiębiorstwem oraz przelewem na zabezpieczenie wierzytelności, a także analizuje ich zastosowanie jako przedmiotu rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności przez instytucje prze­właszczenia na zabezpieczenie. Andrzej Mariusz Łach prezentuje historyczno-prawne uwarunkowania tworzenia jednostek administracji pomocniczej na Pomorzu Zachodnim oraz ich podstawowe organa i zadania. Stanisław Jacek Maliszewski przedstawia powstanie i kierunek ewolucji katalogi kar w prawodawstwie europejskim na gruncie kodeksu toskańskiego z 1786 r. Sergiusz Wasiuta podejmuje problem korupcji, jej przyczyny poziom i rozpowszechnienie w róż­nych regionach i krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy. Z kolei Przemysław Kierończyk przedstawił podstawowe instytucje kontroli państwowej w Republice Łotewskiej, w tym także jej genezę związaną z początkami państwowości łotewskiej.


W związku z tak szeroko podejmowaną problematyką, prezen­towana publikacja może być przydatna studentom kierunków: ad­ministracja i zarządzanie, chcącym pogłębić wiedzę zgodnie ze swo­imi zainteresowaniami.


Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim autorom za ich wkład w przygotowanie niniejszego opracowania.

Spis treści

Rozdział I. Problematyka społeczno-gospodarcza.

 1. Danuta Ciukszo, Globalne wzorce kultur organizacyjnych a wzory narodowe i lokalne.
 2. Mariusz Fierek, Magdalena Wojarska, Tempo wzrostu gospodarczego miernikiem prężności gospodarczej.
 3. Adam Jan Karpiński, Dobro Wspólne celem i kryterium słuszności działania administracji publicznej.
 4. Radosław Sierocki, Media i ufność. Na marginesie teorii kultywacji George’a Gerbnera.
 5. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek, Bezrobocie rejestrowane problemem społeczno-gospodarczym w latach 2009-2011.
 6. Оlgа Wаsiutа, Mit jako sposób manipulacji świadomością zbiorową.

Rozdział II. Zagadnienia organizacji i zarządzania w administracji.

 1. Aleksandra Friedberg, Public relations w administracji publicznej.
 2. Agnieszka Jarosik-Michalak, Kariera zawodowa w ujęciu teoretycznym.
 3. Łukasz Lewandowski, Charakterystyka naukowego podejścia do organizacji i zarządzania.
 4. Wioleta Mikołajczewska, Specyfika formalnych założeń systemu motywowania urzędników samorządowych.
 5. Tadeusz Noch, Zagadnienia ergonomii pracy administracyjnej.
 6. Alicja Wesołowska, Organizacja stanowiska pracy w administracji.

Rozdział III. Aspekty administracyjne i prawne.

 1. Mariusz Fierek, Marcin Kowalczyk, Wpływ polskich reform administracyjnych na konceptualizację regionu.
 2. Przemysław Kierończyk, Kontrola państwowa na Łotwie.
 3. Jan Kudrelek, Współpraca samorządu z Policją w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Andrzej Mariusz Łach, Jednostki pomocnicze radzieckiej administracji wojennej na Pomorzu Zachodnim w 1945 r.
 5. Stanisław Jacek Maliszewski, Historyczne zwiastuny ewolucji katalogu kar w ustawodawstwie europejskim na gruncie kodeksu toskańskiego Codice Leopoldino z 1786 r.
 6. Anna Rytel-Warzocha, Instrumenty partycypacji społecznej w Polsce na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym.
 7. Sergiusz Wasiuta, Korupcja na Ukrainie: przyczyny, rodzaje, realia w postkomunistycznym kontekście.
 8. Wojciech Zasadowski, Papiery wartościowe, przedsiębiorstwo oraz przelew na zabezpieczenie wierzytelności jako przedmiot umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z tytułu kredytu bankowego.

Książka niedostępna w sprzedaży. Zapraszamy do biblioteki GSW i innych bibliotek