Termin egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

28.06.2024 r., godz. 18:00, forma ustna, na Teamsach

Link do egzaminu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3YzE2M2QtNGMxM...

Identyfikator spotkania: 310 343 066 216

Kod dostępu: T9Ym5s

W związku z tym, że prof. H. Klimek nie prowadziła zajęć w tym semestrze, termin ten dotyczy zaległości z poprzednich semestrów. 

Studenci, którzy mają do zaliczenia zaległy przedmiot, proszeni są o zgłoszenie się mailowo do dziekanatu: dziekanat@gsw.gda.pl, do dnia 26.06.202 4r.,  z podaniem nazwy przedmiotu, który jest do zaliczenia. Do egzaminu będą mogły przystąpić tylko osoby, które zostaną zapisane przez dziekanat na listę egzaminacyjną.

Kategoria powiadomień: Dziekanat