Grafika dotycząca studiów podyplomowych

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe 2-semestralne. Czas trwania: 2 semestry, tj. 180 godzin. Formuła: studia podyplomowe hybrydowe. Nabór ciągły

Kategoria: Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe 2-semestralne
 • Czas trwania: 2 semestry, tj. 180 godzin
 • Formuła: studia podyplomowe hybrydowe
 • Nabór ciągły

Czas trwania studiów podyplomowych

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują zajęcia teoretyczne i warsztatowe w łącznym wymiarze 180 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele, zdalnie przez aplikację MS Teams, a warsztaty w siedzibie GSW w Gdańsku (Śródmieście, ul. Biskupia 24B) lub w terenie (wybrane ćwiczenia)

Opis i adresaci studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji w administracji lub organach nadzorczych instytucji zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, związanych z instytucjami i różnymi organizacjami zajmującymi się zarządzaniem lub nadzorowaniem działań związanych z łowiectwem i/lub ochroną środowiska.

Oferta kierowana jest w szczególności do przedstawicieli samorządów gmin, starostw, sejmików, urzędów wojewódzkich, pracowników Lasów Państwowych, strażników leśnych, zarządów kół łowieckich PZŁ oraz reprezentantów różnych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska i zasobów leśnych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców GSW oraz innych uczelni, pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego.

Wybrane przedmioty

 • Zarządzanie szkodami łowieckimi
 • Podstawy prawa cywilnego i rolnego
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo łowieckie
 • Rachunkowość łowiecka i sprawozdawczość
 • Model łowiectwa w Polsce i Europie
 • Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego
 • Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej
 • Fundusze krajowe i unijne w łowiectwie i ochronie środowiska

Patronat honorowy

Studia podyplomowe "Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem" organizowane są pod honorowym patronatem:

Zarząd Okręgowy w Elblągu Polskiego Związku Łowieckiego

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Gdańsku

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 4.000 zł
 • semestralna: 2.100 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze): 5 x 420 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne

Na niniejszej stronie wykorzystano fotografię: Image by wirestock on Freepik