Strategia kryminalistyczna studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie absolwentów wyższych uczelni pracujących lub zamierzających podjąć pracę:

 • w służbach mundurowych podległych MSWiA;
 • firmach i agencjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym (firmy ochrony, agencje detektywistyczne);
 • organizacjach pozarządowych – pomocowych, między innymi dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych wynika z odczuwalnych i widocznych zmian w obrazie przestępczości, a co za tym idzie potrzebą kształcenia wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę na temat:

 • etiologii przestępczości, determinantów i uwarunkowań tego zjawiska;
 • roli instytucji państwa w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym;
 • roli ofiary w przestępstwie;
 • sposobów, technicznych środków, metod ujawniania przestępstw i ich sprawców;
 • zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Uczestnicy

Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do

 • osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • obecnych i przyszłych funkcjonariuszy komórek operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;
 • pracowników firm ochrony osób i mienia, a także obecnych lub przyszłych detektywów oraz osób reprezentujących agencje i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocowym dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Program studiów podyplomowych

218 godzin w czasie 11 zjazdów w ciągu 9 miesięcy nauki

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
22 godz.
 • Ustawa karna i jej stosowanie (2 godz.)
 • Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Struktura i podział przestępstw (2 godz.)
 • Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy i okoliczności wyłączające winę (4 godz.)
 • Sankcje karne w ustawie (2 godz.)
 • Zasady procesu karnego. Uczestnicy (4 godz.)
 • Podstawy prawa dowodowego (4 godz.)
 • Przebieg postępowania przygotowawczego (4 godz.)
Współczesne zagrożenia przestępczością
22 godz.
 • Terroryzm (6 godz.)
 • Cyberprzestępczość (6 godz.)
 • Przestępczość zorganizowana (6 godz.)
 • Przestępczość gospodarcza (4 godz.)
Podstawy kryminologii
30 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje (4 godz.)
 • Interdyscyplinarność kryminologii (2 godz.)
 • Przestępczość, etiologia przestępczości (6 godz.)
 • Przestępstwo (4 godz.)
 • Sprawca przestępstwa, uwarunkowania zachowań dewiacyjnych (6 godz.)
 • Rola ofiary w przestępstwie (4 godz.)
 • Rola instytucji państwa w ujawnianiu i zapobieganiu przestępczości (4 godz.)
Wiktymologia
18 godz.
 • Terminy, pojęcia, typologia ofiar, syndrom sztokholmski, syndrom Abla (6 godz.)
 • Przestępstwo bez ofiar (4 godz.)
 • Stalking (4 godz.)
 • Suicydologia (4 godz.)
Organy bezpieczeństwa publicznego państwa
14 godz.
 • Wymiar sprawiedliwości (4 godz.)
 • Służby specjalne (2 godz.)
 • Służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (4 godz.)
 • Służby ratownictwa i ochrony ludności (2 godz.)
 • Służby graniczne (2 godz.)
Kryminalistyka
30 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje, dziedziny, funkcje (4 godz.)
 • Taktyka kryminalistyczna (6 godz.)
 • Technika kryminalistyczna (12 godz.)
 • Metodyka kryminalistyczna (4 godz.)
 • Strategia kryminalistyczna (4 godz.)
Działania dochodzeniowo-śledcze
24 godz.
 • Oględziny (miejsca, przedmiotów, osób, zwłok) (6 godz.)
 • Formy prowadzenia postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) (4 godz.)
 • Przesłuchanie świadka (4 godz.)
 • Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
 • Inne czynności procesowe (6 godz.)
Praca operacyjna
14 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje (2 godz.)
 • Formy proste i złożone (6 godz.)
 • Osobowe źródła informacji (4 godz.)
 • Dokumentowanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w procesowe (2 godz.)
Psychologia kryminalistyczna
18 godz.
 • Profilowanie kryminalistyczne (4 godz.)
 • Psychomanipulacja (4 godz.)
 • Socjotechniki (2 godz.)
 • Negocjacje (4 godz.)
 • Mediacje (4 godz.)
Taktyka zwalczania przestępczości
18 godz.
 • Stan przestępczości w Polsce (4 godz.)
 • Polityka karna (4 godz.)
 • Polityka profilaktyczna (2 godz.)
 • Międzynarodowa współpraca służb (2 godz.)
 • Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej (6 godz.)
Projekt
8 godz.
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
 • Testy semestralne i egzamin końcowy

 

Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne