0 review(s) | Add your review
Andrzej Szmyt, Stanowienie prawa w okresie PRL i transformacji ustroju. Wybór publikacji z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Przemysław Kierończyk (opr.), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-89762-61-0. Stron 486, format 17x24 cm (B5), oprawa twarda. Cena: 55,00 zł
55,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 061
   
Tytuł Stanowienie prawa w okresie PRL i transformacji ustroju
Podtytuł Wybór publikacji z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta
Autor Andrzej Szmyt
Opracowanie Przemysław Kierończyk
Recenzent prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak
Rok wydania 2015
Strony 346
Format (cm) 17x24 (B5)
Oprawa oprawa twarda, grzbiet szyty nićmi
ISBN 978-83-89762-61-0
Cena (zł) 55,00

Spis treści

 • Wstęp
 • Profesor Andrzej Szmyt — szkic do portretu
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej Profesora Andrzeja Szmyta
 • Część I. Powstawanie ustawy w PRL. Studium jednego przypadku
 • Starania o ustawę
 • Przygotowywanie rządowego projektu ustawy
 • Rządowe służby prawne w procesie przygotowywania projektu ustawy
 • Wstępny udział posłów w przygotowaniu projektu ustawy
 • W sprawie inicjatywy ustawodawczej
 • Sejmowe rozpatrywanie projektu ustawy
 • Na marginesie zasady dwóch czytań projektu ustawy w Regulaminie Sejmu
 • Realizacja ustawy
 • O ubezpieczeniu społecznym twórców
 • Część II. Źródła prawa i jego system
 • Reguły konstrukcji systemu prawa
 • Problem konstytucjonalizacji zasad legislacyjnych
 • Regulamin Sejmu
 • System źródeł prawa miejscowego
 • W sprawie rozporządzeń z mocą ustawy
 • Ustawa referendalna
 • Akty ustawodawcze w konstytucyjnym systemie źródeł prawa
 • Opinia w sprawie Konkordatu
 • Podustawowe akty normatywne rządu w projektach Konstytucji
 • Część III. Wybrane zagadnienia prawodawstwa
 • Kontrola konstytucyjności prawa
 • Unormowanie projektowania aktów normatywnych w Urzędzie Gospodarki Morskiej
 • Proces ustawodawczy w projektach nowej Konstytucji
 • Prawo inicjatywy ustawodawczej
 • Opinia w sprawie wniosku o przełożenie I czytania projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu
 • O wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. uchwały konkordatowej Sejmu RP
 • Regulacja odrębną uchwałą prac Sejmu nad projektami kodeksów
 • Łączenie trybu pilnego ze zwykłym trybem ustawodawczym
 • Postępowanie z projektami ustaw i uchwał (Uwagi do art. 29 ust. 1–3 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu)
Wstęp

Początek 2015 roku przynosi dwa jubileusze Profesora Andrzeja Szmyta: w dniu 1 stycznia — czterdziestolecie rozpoczęcia uniwersyteckiej pracy naukowo-dydaktycznej i w dniu 27 lutego — sześćdziesięciopięciolecie urodzin. Każda z obu jubileuszowych rocznic, a tym bardziej ich zbieg, stanowi uznaną w środowisku akademickim okazję dla podjęcia inicjatywy uczczenia osoby i dorobku naukowego Profesora. Zwyczajowo są nią — różnorodzajowe w formie — księgi jubileuszowe. Gdańska Szkoła Wyższa, w której także od 2006 roku zatrudniony jest Profesor Andrzej Szmyt, postanowiła uczcić oba jubileusze wydaniem księgi zawierającej zbiór wcześniejszych publikacji Profesora z zakresu najbardziej dlań charakterystycznego nurtu badawczego, mianowicie problematyki stanowienia prawa.

Opera minora zebrane w jednej księdze stają się wyrazistsze, ukazują szerzej dany nurt badawczy, łatwiej są dostępne dla uczestników życia naukowego. Z racji potrzeby wyraźnego zakreślenia granic zbioru przyjęta została cezura czasowa w postaci zamkniętego historycznie okresu tworzenia prawa w PRL i latach przełomowej transformacji ustroju. Czas pod rządami obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r. nie mieści się więc w przyjętych granicach jako ustrojowo odrębny. Nie ulega przy tym wątpliwości, że czas miniony niejednokrotnie będzie jednak przedmiotem dalszej refleksji naukowej, co stanowi jedną z przesłanek koncepcji księgi jubileuszowej. Także rozważania co do meritum nie tylko odzwierciedlają ówczesne poglądy naukowe, ale i nadal zachowują znaczącą wartość, mimo zmian ustrojowych. Z przeznaczeniem tekstów do publikacji w księdze nie wiązało się dokonywanie w nich zmian merytorycznych, choć upływ czasu po ich pierwotnym przygotowaniu mógłby dawać okazję do weryfikacji, ale przekreślałoby to charakter księgi. Część poglądów Profesora weszła już w obieg dyskusji naukowej w kształcie wcześniej zaprezentowanym. Aktualna lektura zawsze musi mieć więc w tle ramy normatywne analiz czasu ich powstania, a następnie znaczenie ich trwalszego wymiaru. Przypis do każdego tytułu opracowania informuje o dacie i miejscu pierwotnego opublikowania danego tekstu.

Nie ulega wątpliwości, że zagadnienia trybu ustawodawczego, czy — szerzej — źródeł prawa, stały się swoistymi „znakami firmowymi” Profesora Andrzeja Szmyta. Wieloletnie badania, poświęcone temu nurtowi problemów, dały Profesorowi pozycję renomowanego znawcy materii legislacji. Mimo, że badania nad tworzeniem prawa są poniekąd „stare, jak świat”, wkład Profesora wielekroć miał znaczenie nie tylko istotne, ale i nowatorskie, czego dowodem od początku pracy badawczej pokłosie rozprawy doktorskiej w formie studium jednego przypadku, wyjście poza tradycyjne ramy rozważań w zakresie parlamentarnym i objęcie badaniami zagadnień pre- i postlegislacyjnych, czy też następnie dostrzeżenie rangi kontroli konstytucyjności prawa dla przemian procesów legislacyjnych.

Zbiór wybranych publikacji obejmuje w księdze 27 wcześniejszych tekstów Profesora, zgrupowanych tematycznie w trzy części. Cała część I jest pokłosiem rozprawy doktorskiej, przygotowanej w charakterystycznej formie „studium jednego przypadku” o powstawaniu ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. Nr 38, poz. 225). Część II księgi obejmuje teksty poświęcone poszczególnym kategoriom źródeł prawa oraz regułom konstrukcji systemu i problematyki konstytucjonalizacji zasad legislacyjnych. Część III obejmuje łączne ujęcie bardziej zróżnicowanych, wybranych zagadnień prawodawstwa. Łącznie teksty dają bogatą panoramę problemów legislacji, widzianych z perspektywy doktryny prawa konstytucyjnego, stanu normatywnego de lege lata i de lege ferenda, orzecznictwa, praktyki ustrojowej tak w wymiarze strukturalnym, jak i proceduralnym.

Części merytoryczne księgi poprzedza syntetyczny portret sylwetki Profesora Andrzeja Szmyta oraz wykaz dorobku całego czterdziestolecia pracy naukowej Jubilata. Słowa wstępu do księgi kończymy życząc Profesorowi tradycyjnie — Ad multos annos!

Przemysław Kierończyk
Dziekan Wydziału Administracji Gdańskiej Szkoły Wyższej

Andrzej Pułło
Kierownik Katedry Prawa Gdańskiej Szkoły Wyższej
 

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji