Grafika kierunku Pedagogika

Opis kierunku Pedagogika, pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia pierwszego I stopnia licencjackie na kierunku "Pedagogika" w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną". Studia dzienne, zaoczne, online (zdalne) lub w Gdańsku

Kategoria: Gdańsk, Licencjackie, Studia I stopnia

  • Studia pierwszego stopnia licencjackie
  • Studia dzienne, zaoczne lub online
  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Miejsce prowadzenia: online, siedziba GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Wybierz siedzibę wydziału, gdzie chcesz się zapisać:

ONLINE GDAŃSK

Specjalność

Studia pierwszego stopnia w ramach specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów, specjalności wybierane są w trakcie trwania studiów (obowiązuje minimalna liczba osób).

Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "Pedagogika" w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną" jest przygotowanie absolwenta do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Wyposażony w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, absolwent studiów będzie mógł skutecznie realizować zawód pedagoga opiekuńczo-wychowawczego zarówno w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego (pozainstytucjonalnego).

Nauczysz się:

  • organizować czas podopiecznym (w każdym przedziale wiekowym) z wykorzystaniem zasad metodyki i dydaktyki, diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji zarówno procesu opiekuńczo-wychowawczego, jak i terapeutycznego,
  • współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • wspomagać wychowanków w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych.

Możesz pracować jako:

  • pedagog w placówkach wychowania pozaszkolnego
  • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • wychowawca w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
  • wychowawca w centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej itp.

Wybrane przedmioty

  • Technologia informacyjna
  • Język obcy
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  • BHP z elementami ergonomii
  • Antropologia kultury
  • Etyka
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Wprowadzenie do filozofii
  • Podstawy psychologii
  • Wstęp do socjologii
  • Pojęcia i systemy pedagogiczne
  • Elementy filozofii społecznej
  • Socjologia wychowania
  • Psychologia rozwoju i osobowości człowieka
  • Historia myśli pedagogicznej
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
  • Pedagogika społeczna
  • Podstawy dydaktyki ogólnej
  • Metody badań pedagogicznych
  • Historia wychowania
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
  • Podstawy prawne opieki
  • Instytucjonalne formy opieki
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Podstawy prawa rodzinnego
  • Poradnictwo pedagogiczne
  • Wybrane problemy patologii społecznej
  • Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
  • Poradnictwo rodzinne
  • Podstawy prawne i metodyka pracy pedagoga
  • Pedagogika czasu wolnego
  • Podstawy gerontologii

Opłaty za studia I stopnia licencjackie

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia pierwszego stopnia licencjackie w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Stacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
W Olsztynie 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
W Gdańsku, III do VI semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach oraz w filiach, wszystkie semestry 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
  • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
  • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
  • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny
Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego zaczynają naliczać się studentom opłaty czesnego (zgodnie z deklaracją wpłat w Ankiecie na studia i według powyższych terminów płatności).

Jeżeli złożyliście dokumenty rekrutacyjne, a nie zamierzacie jednak podjąć studiów – poinformujcie nas o tym!
Więcej informacji pod poniższym przyciskiem

Informacja o naliczaniu czesnego...
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

  • Ankieta osobowa kandydata na studia
  • Informator na studia
  • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania