Poniżej podajemy noty biograficzne wybranych autorów naszych publikacji (staramy się je aktualizować)

Nota biograficzna

Mirosław Borkowski

ORCID 0000-0001-5456-7377. Doktor nauk prawnych. Pracownik dydaktyczno-naukowy Gdańskiej Szkoły Wyższej, praktyk, ekspert. Współpracuje z kilkoma trójmiejskimi uczelniami, w których poza pracą ze studentami pełni(ł) różne funkcje administracyjne (między innymi Prodziekana, Pełnomocnika Rektora, Kierownika Katedry, Koordynatora Studiów Podyplomowych).

Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka i ochrony własności intelektualnej. Podstawowym obszarem badawczym jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo zdrowotne człowieka obejmujące tradycyjny podział między innymi na: prawo medyczne, prawo farmaceutyczne czy prawa pacjenta, rozszerzony o nowe gałęzie prawa, takie jak: prawo żywnościowe czy prawo kosmetyczne.

Inicjator i organizator programu naukowego "Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka", realizowanego przez Gdańską Szkołę Wyższą, w ramach którego organizowane są konferencje naukowe dotyczące między innymi administracyjno-prawnych aspektów zdrowia ludzkiego.

Organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych: krajowych i międzynarodowych oraz zagranicznych. Prowadził wykłady i zajęcia ze studentami KGTU w Kaliningradzie.

Jest członkiem między innymi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Od ponad 20 lat jest właścicielem: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR", wpisanej do: (i) Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku; (ii) rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. II uzupełnione i uaktualnione, Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-52-8, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-wlasnosci-intelektualnej-zarys-probl...
 2. Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-64-1, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-kosmetyczne-zarys-prawa-polskiego-eu...
 3. Prawo kosmetyczne, Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-03-9, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-kosmetyczne
 4. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. III znowelizowane, online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-24-4, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo/prawo-wlasnosci-124
Karpiński Adam Jan - fotografia
Nota biograficzna

Adam Jan Karpiński
ORCID 0000-0002-6605-9115. Urodzony 26 maja 1949 roku w Strzelinie, woj. wrocławskie. W 1979 roku ukończył Wydział Pedagogiczny Wojskowej Akademii Politycznej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, później Akademii Marynarki Wojennej, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta i docenta w Zakładzie Filozofii. W 1985 roku obronił dysertację doktorską, zaś w 1990 roku zdał kolokwium habilitacyjne, broniąc rozprawy: Próba rekonstrukcji Marksowskiej teorii kultury.

Za najważniejszych swoich mistrzów i pedagogów uważa: prof. Mirosława Nowaczyka, prof. Andrzeja Nowickiego, prof. Stanisława Kozyra-Kowalskiego, prof. Władysława Pałubickiego, prof. Józefa Borgosza.

Jest filozofem i socjologiem. W pracy naukowej, skoncentrowanej wokół ontologii bytu społecznego, weryfikuje hipotezę o wyczerpaniu się dotychczasowego, ideologicznie obowiązującego, podmiotowo-przedmiotowego paradygmatu naukowego. Dostrzegalnym jego skutkiem jest powszechnie konstatowany kryzys kultury współczesnej. Zaistniały realne warunki dla myślenia o świecie i działania podmiotowo-podmiotowego. Wymaga to jednak filozoficznego wysiłku współczesnego człowieka ukierunkowanego na tworzenie nowej filozofii, radykalnie odmiennej od istniejącej filozofii zachodnioeuropejskiej. Postulat ten realizuje w postaci tworzonej przez siebie sofiologii, która może być filozofią przyszłości.

Temu podporządkowane są studia nad klasyczną filozofią niemiecką, filozofią społeczną, filozofią polską oraz rosyjską. Tę ostatnią wykorzystuje dla formułowania współczesnej idei słowiańskiej, którą uważa za niezbędną w urzeczywistnianiu na Ziemi zasady antropicznej.

Był współwydawcą i członkiem Rady Programowej pierwszych numerów Miscellanea. Anthropologica et Sociologica. Zainicjował utworzenie, i jako redaktor naukowy wydał pierwszy numer Słupskich Studiów Filozoficznych. Pracuje w Stowarzyszeniu Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku. Od dłuższego czasu jest we władzach różnych międzynarodowych stowarzyszeń słowiańskich.

Poza monografiami i podręcznikami akademickimi opublikował wiele artykułów naukowych w kraju i za granicą.

Monografie i podręczniki akademickie
 1. Zarys historii filozofii (1997)
 2. Wstęp do socjologii (2000)
 3. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych (2000)
 4. O kryzysie kultury współczesnej uwag kilka (2000)
 5. Kryzys kultury współczesnej (2003)
 6. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych (2005), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-02-1
 7. Wstęp do socjologii krytycznej (2006), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-07-2
 8. Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego (2010, wyd. II uzup. 2013), Wydawnictwo GSW, 2010: ISBN 978-83-89762-30-6, 2013: ISBN 978-83-89762-48-1
 9. Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza (2015), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-65-8

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW

Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia
Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska
Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Monografie, podręczniki akademickie
 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9 (podręcznik)
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9 (podręcznik)
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0 (monografia)
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6 (monografia)
 5. D. Danecka, J.S. Kierzkowska, D. Trzcińska (2018), Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 283, ISBN 978-83-8124-852-5 (monografia)
 6. D. Trzcińska, J.S. Kierzkowska (2020), Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo „Difin”, ss. 158, ISBN 978-83-8085-103-0 (monografia)
Artykuły naukowe
 1. J.S. Kierzkowska, Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” Nr 2/2015, s.75-94, ISSN 2080-9506
 2. J.S. Kierzkowska, Wybrane obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w służbie logistyki odzysku, „Logistyka odzysku”, Styczeń-Marzec 2015, Nr 1/2015 (14), s. 65-70, ISSN 2083-6422
 3. J.S. Kierzkowska, System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 37/2017, Wydawnictwo UWM, PL, s. 115-127, ISSN 1644-0412
 4. J.S. Kierzkowska, Konsekwencje nowej koncepcji prawnej w zakresie ochrony wód w Polsce, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” Nr 2/2018, s. 41-63, ISSN 2300-9055
 5. J.S. Kierzkowska, Ewolucja zmian przepisów prawnych o odpadach niebezpiecznych oraz ich związek z pożarami składowisk i miejsc magazynowania odpadów, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 43/2019, s. 179-192, Wydawnictwo UWM, PL ISSN 1644-0412
 6. J.S. Kierzkowska, Kontrola (w) administracji publicznej – faktyczna potrzeba, czy nadregulacja prawna?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generalne Sandomirience” w Sandomierzu, Nr 1/2019, s. 93-112, ISBN 978-83-87641-81-8
Rozdziały w pracach zbiorowych
 1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (2012), System prawa administracyjnego, Z. Duniewska, M. Górski., J. Jagielski, J.S. Kierzkowska, D. Kijowski i inni, Prawo administracyjne materialne, Tom 7, ISBN 978-83-255-3369-4, ISBN e-book 978-83-255-3370-0, s. 179-220, ss. 682
 2. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie i usuwanie skutków poważanych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-799-0, s. 280-306
 3. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie skutkom poważnych awarii i usuwanie ich. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, s. 357-391, M. Górski, J.S. Kierzkowska, System przepisów o odpadach, s. 393-397 oraz podrozdział: M. Górski, J.S. Kierzkowska, Planowanie w gospodarce odpadami, s. 414-418, współautorstwo podrozdziału: J.S. Kierzkowska, M. Michalak, Sprawiedliwość ekologiczna, s. 55-58
 4. J.S. Kierzkowska, Poważne awarie i postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 206-227, ISBN 978-83-7641-298-6 (autorstwo rozdziału 14)
 5. J.S. Kierzkowska, M. Górski, Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie, [w:] A. Erechemla (red.), Prawo dla środowiska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 95-116, ISBN 978-83-60507-10-0
 6. J.S. Kierzkowska, Reglamentacja składowania odpadów w górotworach, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Poznań 2011, s. 215-227, ISBN 978-83-89696-25-8
 7. J.S. Kierzkowska, Przeprowadzanie inwestycji typu liniowego przez tereny chronione na przykładzie obwodnicy Tucholi, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć, Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011, s. 193-201, ISBN 978-83-928031-4-0
 8. J.S. Kierzkowska, Wpływ „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych, [w:] Ł. Fukas-Płonka (red.), Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, Tom II, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2011, s. 115-123, ISBN 978-83-89696-59-2 (autorstwo rozdziału 9)
 9. J.S. Kierzkowska, Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania, [w:] J. Mikołajczak (red.), Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012, s. 367-376, ISBN 978-83-923256-9-7
 10. J.S. Kierzkowska, Racjonalność rozwiązań alternatywnych formułowanych przy sporządzaniu dokumentów planistycznych obejmujących obszar Natura 2000, [w:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Wydawnictwo PZiTS Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 409-422, ISBN 978-83-89696-66-5
 11. J.S. Kierzkowska, Kilka problemów wokół administracyjno-prawnego statusu jednostki, [w:] W. Majewski (red.), Rola administracji w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2013, s. 45-55, ISBN 978-83-932683-5-1
 12. I. Kierzkowski, J.S. Kierzkowska, Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych, [w:] M. Górski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2014, s. 91-103, ISBN 978-83-89696-14-2
 13. J.S. Kierzkowska, Ocena stopnia przydatności i korzystania przez mieszkańców z dóbr publicznych na przykładzie gminy Cekcyn, [w:] M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 419-435, ISBN 978-83-8019-078-8
 14. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Rola organów samorządu terytorialnego w zakresie prawnej ochrony przyrody w Polsce, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 201-210, ISBN 978-83-72-85-767-5
 15. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Prawne aspekty roli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, [w:] M. Piekut (red.), Nauka gospodarce, gospodarka nauce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 103-113, ISBN 978-83-7814-298-0
 16. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego, [w:] P. Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg 2015, s. 261-277, ISBN 978-83-89696-87-8
 17. J.S. Kierzkowska, Wybrane aspekty prawne działalności tzw. „lotniskowych straży pożarnych” dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej w zakresie lotnictwa cywilnego, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Działalność lotnicza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 137-149, ISBN 978-83-8018-032-1
 18. J.S. Kierzkowska, Przejawy równowagi rozwojowej ziemi cekcyńskiej, [w:] B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas (red.), Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, Toruń 2015, s. 31-40, ISBN 978-83-64458-02-6
 19. J.S. Kierzkowska, Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych, [w:] T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska (red.), Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2016, s. 411-420, ISBN 978-83-89762-79-5
 20. J.S. Kierzkowska, Wiek emerytalny strażaków pracujących na polskich lotniskach, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Uwarunkowania działalności lotniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 93-103, ISBN 978-83-8018-096-3
 21. J.S. Kierzkowska, W oczekiwaniu na COP 24 – konferencje klimatyczne i stan prawny, [w:] Noch T., Mikołajczewska M., Wesołowska A., Globalizacja i lokalne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo GSW, Gdańska 2018, ISBN 978-83-89762-97-9, s. 47-58
 22. J.S. Kierzkowska, Celowość tworzenia aktów planistycznych o charakterze środowiskowym w systemie prawa wewnętrznego, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 843-860, ISBN 978-83-8107-266-3, ISSN 1897-4392
 23. J.S. Kierzkowska, Uczciwość polskiego ustawodawcy wobec podziału obowiązków w zakresie ochrony środowiska między wybrane „służby, inspekcje i straże”, [w:] M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Gdańsk 2017, s. 179-192, ISBN 978-83-7531-287-4
 24. J.S. Kierzkowska, Czym jest przynależność do Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy Cekcyn?, [w:] E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017, s. 149-165, ISBN 978-83-7814-687-2
 25. J.S. Kierzkowska, Odpowiedzialność za środowisko Państwowej Straży Pożarnej jako podmiotu wykonującego zadania w zakresie usuwania szkód środowiskowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017, s. 193-205, ISBN 978-83-94-59-60-8-8
 26. J. Ożóg, J.S. Kierzkowska, Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, [w:] T. Branecki, A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji, Sandomierz 2018, s. 83-109, ISBN 978-83-87641-75-7
 27. J.S. Kierzkowska, Zrównoważony rozwój jako zasada prawnej ochrony środowiska stanowiąca gwarancję realizacji „wizji” programowej oraz godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Sobczak E. (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, s. 75-87, ISBN 978-83-7814-775-6
 28. J.S. Kierzkowska, Prawo do powietrza wolnego od zanieczyszczeń z „niskiej emisji”, [w:] B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski, Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, s. 209-221, ISBN 978-83-933493-4-0, ISBN e-book 978-83-933493-5-7
 29. J.S. Kierzkowska, Krajobraz a normy planowe – wybrane rozważania prawne z uwzględnieniem zmian w zakresie reklam, [w:] Barczak A., Korzeniowski P., Administracja a środowisko, Szczecin 2018, s. 343- 357, ISBN 978-83-7992-211-2
 30. J.S. Kierzkowska, Źródła prawa administracyjnego – niedogodności legislacyjne i normatywne, [w:] A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja 2018, Sandomierz 2018, s.92-127, ISBN 978-83-87641-79-5
 31. J.S. Kierzkowska, Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 jako wyznacznik celów realizacyjnych dla samorządu terytorialnego, [w:] Barczak A. Ogonowska A., Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-1, s. 115-130
 32. J.S. Kierzkowska, Bezpieczeństwo prawnośrodowiskowe kształtowane przez pryzmat „Krajowego planu gospodarki odpadami 2022”, [w:] Mojak J., Żywicka A., Bielecki L. (red.) Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, Lublin 2019, s. 85-95, ISBN 978-83-66159-12-9
 33. J.S. Kierzkowska, Praktyczny wymiar decentralizacji oraz scentralizowania części zadań w sytuacji kryzysowej na przykładzie działań podejmowanych po nawałnicach w Borach Tucholskich, [w:] Jaworska-Dębska B., Szałowska-Olejniczak E., Budzisz R., Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2019, s. 373-392, ISBN 978-83-8142-302-1

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW.

Kusto Zdzisław - fotografia
Nota biograficzna

Zdzisław Kusto
Energetyk. Nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej, od 2008 roku w Gdańskiej Szkole Wyższej. Studia ukończył w zakresie Elektrowni i Gospodarki Energetycznej. Miejsca pracy zawodowej: Wydział Elektryczny (później Wydział Elektrotechniki i Automatyki) w Politechnice Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa. Staże zawodowe odbył w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w Okręgowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy oraz w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Radiolokacyjnych w Jeleniej Górze. Prowadził kilka edycji studium podyplomowego w zakresie budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych, a także kilka edycji studium podyplomowego w zakresie audytingu energetycznego. Specjalizował się w zagadnieniach efektywnego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym źródeł energii odnawialnej (słońce, wiatr, biogaz, biomasa, pompy ciepła, geotermia). Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu elektroenergetyki, energetyki konwencjonalnej, niekonwencjonalnych źródeł energii oraz ekonomii energetyki. Współautor książki o życiu studenckim w Politechnice Gdańskiej, autor monografii o ekonomicznej efektywności pomp ciepła oraz autor i współautor ponad 130 publikacji i opracowań naukowo-technicznych

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Zdzisław Kusto, Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-89762-26-9.
 2. W przygotowaniu redakcyjnym jest monografia: Gospodarka i systemy energetyczne, wydanie elektroniczne (PDF).
Milian Lech - fotografia
Nota biograficzna

Lech Milian (1932-2021)

Urodził się w Bydgoszczy. Studia zapoczątkował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Po uzyskaniu dyplomu w 1953 r. jako specjalista ekonomista w zakresie rybołówstwa morskiego został z nakazu pracy rybakiem bałtyckim. W 1955 r. kontynuował studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej, także w Sopocie. W czasie studiów magisterskich był organizatorem i działaczem legendarnego Klubu Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku.

Po uzyskaniu magisterium z ekonomii pracował dorywczo w instytucjach artystycznych a następnie w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Zajmował się równorzędnie publicystyką obejmującą problematykę środowisk ludzi morza. Z jego inspiracji Związek stał się mecenasem kultury marynistycznej i badań naukowych środowiska ludzi morza. Kilka lat pracował na statkach transportowych jako oficer-nawigator w żegludze oceanicznej.

Ukierunkowując z wolna swoje zainteresowania naukowe doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W 1971 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1976 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dysertacji o zawodzie marynarza. W 1985 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie a następnie w 1992 na Politechnice Częstochowskiej. W międzyczasie wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetach Łódzkim i Śląskim. W 1996 r. za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego nauk humanistycznych. Posiada biogramy w złotych księgach nauki polskiej.

Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uhonorowany złotą odznaką Przyjaciel Dziecka. W latach 80. XX w. pełnił także funkcję społecz­nego kuratora sądowego. Poza zainteresowaniami naukowymi i społecznymi zawsze związany emocjonalnie z morzem nie tylko zawodowo, ale również sportowo i turystycznie. Posiada patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wychował kilka pokoleń żeglarzy.

Profesor opublikował blisko 20 prac monograficznych, w tym podręczników akademickich oraz ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych poświęconych socjologii kultury, czasu wolnego, organizacji, przemysłu oraz rynku.

Był wieloletnim nauczycielem akademickim w Gdańskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora. Był członkiem Senatu GSW jako przedstawiciel naukowy założyciela

Wyróżniające się monografie naukowe i podręczniki
 1. Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972)
 2. Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne (1974)
 3. Zarys ergonomii okrętowej (1982)
 4. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999)
 5. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne (1997, 2000)
 6. Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001)
 7. Praca, osobowość, kierowanie (2002)
 8. Rynek i zmiany społeczne (2003)

Wydane nakładem Wydawnictwa GSW

 1. Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Wydawnictwo GSW (poprz. nazwa Wydawnictwo GWSA), ISBN 978-83-89762-19-1
 2. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-31-3
 3. W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-44-3
 4. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-99-3
 5. Socjologiczne uwarunkowania przestępczości. Skrypt (2021), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-06-0
 6. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2 (2021), Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1, wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6

W styczniu 2021 odszedł prof. Lech Milian. Czytaj więcej…

Pałgan Ryszard - fotografia
Nota biograficzna

Ryszard Pałgan (1944-2021)
Doktor ekonomii w zakresie handlu zagranicznego i marketingu w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, profesor nadzwyczajny w Gdańskiej Szkole Wyższej. Prowadził zajęcia z przedmiotów jak: negocjacje w biznesie, problemy komunikacji interpersonalnej czy marketing i badania marketingowe. Specjalizował się w tematyce marketingu, kontaktów handlowych, negocjacji w biznesie, technik sprzedaży oraz organizacji i techniki handlu zagranicznego. Współpracował z instytucjami doradczo-szkoleniowymi. Prowadził szkolenia dotyczące organizacji marketingu w przedsiębiorstwie, negocjacji i technik sprzedaży oraz reklamy. Pracował w firmach eksportowych w kraju i za granicą w działach nawiązywania kontaktów handlowych. Współautor ekspertyz dla potrzeb praktyki handlowej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. CRM. Relacje z klientem – kształtowanie i zarządzanie. Z przykładami, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-34-4.
 2. Natura negocjacji handlowych, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-39-9.
 3. Sprzedaż bezpośrednia. Style i techniki, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-60-3.
Fotografia: Pawłowski Maciej
Nota biograficzna

Maciej Pawłowski
Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 11 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Od 2012 roku profesor na Wydziale Nauk Inżynierskich Gdańskiej Szkoły Wyższej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2, https://tiny.pl/r4jhn
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wyd. online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1, https://tiny.pl/r4jq7
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8, https://tiny.pl/t44dt
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wyd. online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0, https://tiny.pl/whjsv
 5. Całkowanie numeryczne, wyd. online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7, https://bit.ly/wydawnictwo_123
 6. Pływalność i stateczność okrętu. Kurs podstawowy, wyd. online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-31-2, https://bit.ly/wydawnictwo_131