Seria
Ekoenergetyka - biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego 2018 - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Ekoenergetyka – biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, praca zbiorowa, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-95-5. Stron 186, format 17x24 cm (B5), cena: 34,00 zł
34,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 095
   
Tytuł Ekoenergetyka – biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego
  praca zbiorowa
Redaktorzy Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Autorzy (36) Aleszczyk Łukasz, Aranowski Robert, Bieniek Andrzej, Bohdziewicz Jolanta, Cebula Jan, Chojnacka Aleksandra, Cichowska-Kopczyńska Iwona, Detman Anna, Dębski Bartosz, Fudala-Książek Sylwia, Gołaszewski Janusz, Grajper Krzysztof, Hannes Michael, Hercel Paulina, Jasiulewicz Michał, Kardaś Dariusz, Kasinath Archana, Kazimierski Paweł, Kluska Jacek, Łaska-Zieja Barbara, Łuczkiewicz Aneta, Myczko Andrzej, Noch Tadeusz, Ochnio Mateusz, Orzech Adam, Pietrzykowski Bartosz, Piotrowski Krzysztof, Remiszewska-Skwarek Anna, Sakiewicz Piotr, Sikora Anna, Spytek Jarosław, Surkamp Maja, Szopińska Małgorzata, Wałowski Grzegorz, Wereszczyński Dariusz, Wrzesińska-Jedrusiak Edyta
Tytuł serii Ekoenergetyka
Numer w serii 10
Rok wydania 2018
Strony 186
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-95-5
Cena (zł) 34,00

Wstęp

Ekoenergetyka to dziedzina wiedzy związana ze zrównoważoną generacją energii elektrycznej i cieplnej. Kiedy mówimy o jakiejkolwiek „zrównoważonej” działalności człowieka, mamy na myśli działalność, którą można będzie prowadzić w istniejących warunkach przez nieograniczony czas. Działalność tego typu jest wyrazem odpowiedzialności oraz solidarności z pokoleniem naszych dzieci, wnuków i wnuków naszych wnuków – płatników naszych emerytur.

Mówiąc „energetyka zrównoważona” mamy na uwadze oparcie jej na źródłach odnawialnych, jej rosnącą sprawność (stąd rozproszona i wykorzystująca, gdzie można, ko- i poligenerację, niskotemperaturowe sieci ciepłownicze) i malejące zużycie wszelkich surowców kopalnych (dotyczy to zarówno surowców energetycznych, jak i tych koniecznych do produkcji rolnej i innej). Innym aspektem zrównoważenia jest gwarancja bioróżnorodności – odwrotność monokultury. Szkody środowiskowe wynikające z monokultury rolnej powoli dochodzą do naszej świadomości ze względu jej skutki uboczne. Ważne jest wykorzystywanie w produkcji biomasy gruntów marginalnych, wszelkiego rodzaju nieużytków i terenów poprzemysłowych. Prawidłowo prowadzona gospodarka powinna umożliwić ich lepsze wykorzystanie oraz poprawę ich jakości.

Kiedy mówimy „energetyka zrównoważona” to podkreślamy również jej aspekt społeczny (w tym bezpieczeństwo żywnościowe, jak i zachowanie dóbr kultury) oraz ekonomiczny (w tym wpływ bioenergetyki na rynek pracy czy bezpieczeństwo energetyczne). Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, to rozwój lokalnej, rozproszonej energetyki, wydaje się być najefektywniejszym sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stymulującym gospodarczy rozwój regionów oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Ważny jest, modny dzisiaj, charakter prosumencki (obywatelski), zwracający uwagę na społeczno-ekonomiczne oblicze energetyki. Dotychczasowy konsument energii, petent wielkich korporacji, staje się partnerem – współproducentem energii. Rozszerza to zakres jego wolności w społeczeństwie obywatelskim, jak również umożliwia udział w podziale różnych subsydiów (w Polsce reprezentowanych m.in. poprzez system certyfikatów).

Biorąc pod uwagę wpływ energetyki na klimat i środowisko (problem zanieczyszczeń), szczególną rolę powinny odgrywać, w obecnej sytuacji naszego kraju, instalacje energetyczne wykorzystujące jako substraty wszelkiego rodzaju odpady zarówno rolnicze, przemysłowe, jak i komunalne. Znaczenie technologii wykorzystujących substraty odpadowe (municypalne, w tym osady ściekowe) rośnie w związku z przeprowadzaną obecnie reformą gospodarki odpadowej oraz rosnącym zapotrzebowaniem na biomasę. Ideałem jest gospodarka bezodpadowa, recyrkulacyjna, gdzie odpad jednego przedsiębiorstwa staje się pożądanym substratem innego – mówi się wówczas o tzw. „symbiozie gospodarczej” lub „gospodarce cyrkulacyjnej”.

Niepoślednią rolę odgrywają w tym zakresie technologie biogazowe (fermentacyjne) i syngazowe (termiczne – piroliza i zgazowanie). Ich efektywne zastosowanie w warunkach miejskich wymaga sortowania odpadów u źródła – zapobiega to emisji odorów oraz zbędnego zawilgocenia paliwa alternatywnego, tzw. RDF. Biomasa rolnicza zawilgocona powinna być utylizowana w biogazowniach fermentacyjnych. Unikamy w ten sposób zbędnego suszenia substratów. Dla substratów lignocelulozowych (zdrewniałych) opcją jest zgazowanie (dla suchej biomasy) bądź fermentacja etanolowa (technologia rozwijana m.in. w projekcie strategicznym NCBiR). Osobnym problemem technologii fermentacyjnych jest wykorzystanie pofermentu – szczególnie w przypadku odpadów pochodzenia nierolniczego. Ze względu na ograniczenia jego wykorzystania jako nawozu, istotnym jest ograniczenie jego ilości. Jest to zagadnienie niezwykle istotne z punktu widzenia efektywnej gospodarki odpadami miejskimi i ich pofermentem, szczególnie w świetle nowego prawodawstwa unijnego (wymaganie 50% recyklingu i wykorzystania pofermentu jako ulepszacza gleby).

Ważnym aspektem instalacji biogazowych jest możliwość ich wykorzystania jako źródeł pracujących wyspowo (off-grid lub on-grid) w czasie deficytu energii dla potrzeb operatora. Zagadnienie jest to szczególnie ważne w obliczu częstych wyłączeń na terenach wiejskich oraz niestabilności innych źródeł OZE (PV i wiatr). Biogazownie mogą być również źródłem dla niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych na terenach wiejskich i podmiejskich, co znacznie poprawia ekonomikę tych przedsięwzięć.

Celem Bałtyckiego Forum Biogazu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego krajów regionu Bałtyku poprzez odpowiednie wykorzystanie biomasy (w tym biomasy pochodzenia rolniczego i/lub biodegradowalnych odpadów przemysłowych i miejskich) na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz, szczególnie w systemach kogeneracyjnych. Forum Biogazu organizowane jest przez Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny wraz z członkami klastra: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego, Politechniką Gdańską i Koszalińską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Gdańską Szkołą Wyższą, jak również Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Firmy IMPLASER i EcoConstruction, oraz PODR wspierają te instytucje w sprawach organizacyjnych, szczególnie w kontaktach z różnymi podmiotami gospodarczymi. Patronat medialny objęły czasopisma „Energia i Recykling” i „BIOMASA” oraz Portal Komunalny. Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

095 logotyp 01

Sesje Bałtyckiego Forum Biogazu są wspierane przez Projekt LowTEMP finansowany przez European Regional Development Fund & European Neighbourhood Instrument w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020.

095 logotyp 02

Projekt WasteMan finansowany przez European Regional Development Fund & European Neighbourhood Instrument w ramach programu Interreg South Baltic.

095 logotyp 03

Projekt TechRol finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg.

Tytuł serii: Ekoenergetyka
 1. Ekoenergetyka — zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, Adam Cenian, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-27-6, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW
 2. Ekoenergetyka — biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-35-1, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW
 3. Eco-Energetics — Biogas and Syngas. Technologies, Legal Framework, Policy and Economics in Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-36-8, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW
 4. Ekoenergetyka — biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-41-2, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW
 5. Eco-Energetic — Biogas. Research, Technologies, Law and Economics in Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-42-9, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW
 6. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-54-2, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW
 7. Eco-energetics — biogas. Research, technologies, law and economics in the Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-55-9, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW
 8. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-77-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW
 9. Eco-Energetics — biogas. Research, technologies and economics in the Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-78-8, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW
 10. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch (red.), ISBN 978-83-89762-95-5, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo "Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy".

Spis treści

 • Wstęp
 • Partnerzy
Substraty. Gospodarka recyrkulacyjna
 1. Fermentacja anaerobowa jako opcja końca cyklu życia produktów biobazowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, Janusz Gołaszewski
 2. Gorzelnia zintegrowana z biogazownią – nowe rozwiązania wykorzystania biomasy do celów energetycznych, Michał Jasiulewicz
 3. Fermentacja metanowa odchodów ptasich – wady i zalety technologii: fermentacja czy kofermentacja?, Piotr Sakiewicz, Jan Cebula, Krzysztof Piotrowski, Jolanta Bohdziewicz
 4. Uwarunkowania kinetyczne fermentacji metanowej wybranych poprodukcyjnych ściółek drobiarskich – możliwości intensyfikacji procesu i ograniczenia, Piotr Sakiewicz, Jan Cebula, Krzysztof Piotrowski, Jolanta Bohdziewicz
 5. Analiza mikrostrukturalna i chemiczna wybranych materiałów podściółkowych stanowiących potencjalny substrat w technologiach produkcji biogazu rolniczego, Piotr Sakiewicz, Jan Cebula, Krzysztof Piotrowski, Jolanta Bohdziewicz
Proces fermentacji
 1. Wybrane procesy beztlenowego rozkładu materii organicznej obserwowane w bioreaktorach fermentacji wodorowych i metanowych, Anna Sikora, Anna Detman, Aleksandra Chojnacka, Damian Mielecki
 2. Dezintegracja temperaturowa jako efektywny proces poprzedzający zagospodarowanie osadów ściekowych, Anna Remiszewska-Skwarek, Małgorzata Szopińska, Aneta Łuczkiewicz, Archana Kasinath, Sylwia Fudala-Książek
 3. Zarabiaj na swoich odpadach!, Maja Surkamp, Michael Hannes
Wykorzystanie biogazu i syngazu
 1. Niskotemperaturowa sieć ciepłownicza wykorzystująca ciepło odpadowe z biogazowni, Adam Cenian, Tadeusz Noch
Technologia
 1. Monosubstratowe mikrobiogazownie rolnicze na gnojowicę jako uzupełnienie ciągu technologicznego w wielkotowarowej hodowli zwierząt – weryfikacja praktyczna, Adam Orzech
 2. Elementy konstrukcji, instalacji i wyposażenia dla biogazowni o małych mocach (do 50 kW), Dariusz Wereszczyński, Andrzej Bieniek
 3. Prototypowa instalacja biogazowa dla sanitacji gnojowicy z chlewni i obór, Andrzej Myczko, Grzegorz Wałowski, Barbara Łaska-Zieja, Łukasz Aleszczyk, Edyta Wrzesińska-Jedrusiak
 4. Wpływ intensywności mieszania na proces fermentacji metanowej, Robert Aranowski, Bartosz Dębski, Iwona Cichowska-Kopczyńska
 5. Technologia efektywnego mieszania w biogazowniach, Jarosław Spytek
Aspekty formalno-ekonomiczne
 1. Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla biogazowni rolniczej, Bartosz Pietrzykowski
 2. Inteligentne zarządzanie energią w budynkach, Krzysztof Grajper
Sesja posterowa
 1. Charakterystyka smół otrzymywanych podczas zgazowania przeciwprądowego w grawitacyjnym reaktorze ze złożem stałym, Mateusz Ochnio, Paulina Hercel, Dariusz Kardaś
 2. Zgazowanie przeciwprądowe mieszanek drewna i paliwa odpadowego w reaktorze małej mocy, Paweł Kazimierski, Jacek Kluska, Paulina Hercel, Mateusz Ochnio, Dariusz Kardaś
 3. Opis numeryczny procesu zgazowania w reaktorze przeciwprądowym, Dariusz Kardaś, Jacek Kluska, Paweł Kazimierski, Paulina Hercel, Mateusz Ochnio
 4. Czynniki warunkujące szlaki metaboliczne produkcji metanu – analizy molekularne, Anna Detman, Aleksandra Chojnacka, Damian Mielecki, Anna Sikora
 5. Wykorzystanie biogazu i technologii odnawialnych źródeł energii w energetyce, Tadeusz Noch

Partnerzy

095 logotyp 04 Partnerzy
Kliknij aby powiększyć

Patronat honorowy

095 logotyp 05 Patronat honorowy

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

095 logotyp 06 Patronat honorowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji