Opis kierunku Administracja, pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia pierwszego I stopnia licencjackie na kierunku "Administracja". Studia dzienne, zaoczne, online (zdalne) lub w: Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji

Kategoria: Braniewo, Gdańsk, Tczew, Słupsk, Olsztyn, Licencjackie, Studia I stopnia

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia licencjackie, I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia w Olsztynie, Studia w Słupsku, Studia w Tczewie, Studia w Braniewie

 • Studia pierwszego stopnia licencjackie
 • Studia dzienne, zaoczne lub online
 • Czas trwania: 6 semestrów
 • Miejsce prowadzenia: online, siedziba GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w filiach w: Braniewie, Olsztynie, Słupsku Tczewie

Wybierz siedzibę wydziału, gdzie chcesz się zapisać:

ONLINE GDAŃSK BRANIEWO OLSZTYN SŁUPSK TCZEW

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Administracja publiczna

NAUCZYSZ SIĘ:

 • organizować zamówienia publiczne
 • zarządzać budżetem i finansami publicznymi
 • stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej
 • wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Gospodarka komunalna
 • Samorząd lokalny w Polsce i Europie
 • Kontrola administracji
 • Prawo samorządu regionalnego
 • Etyka pracowników administracji publicznej
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Seminarium dyplomowe
Administrowanie informacją

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wyszukiwać informacje prawa administracji
 • tworzyć bazy informacji
 • zarządzać informacją administracyjnoprawną

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • strukturach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach państwowych
 • jako menedżer, researcher lub broker informacji

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej (pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
 • Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej (projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
 • Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
 • Prawo informatyczne i informacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
 • Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
 • Etyka pracowników menedżerów informacji
 • Seminarium dyplomowe
Administracja zdrowia publicznego

NAUCZYSZ SIĘ:

 • korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia
 • znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej
 • rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia
 • instytucjach ubezpieczenia społecznego
 • prywatnym sektorze usług medycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
 • Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • Prawo medyczne
 • Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
 • Ochrona środowiska
 • Seminarium dyplomowe
Zarządzanie w administracji

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych
 • stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania
 • współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • jednostkach rządowych i samorządowych
 • urzędach miejskich i gminnych
 • administracji lokalnej
 • instytucjach współpracujących ze strukturami UE
 • pomocy społecznej
 • jednostkach i służbach porządku publicznego

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Możesz pracować w:

 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Logika prawnicza
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Organizacja ochrony środowiska

Opłaty za studia I stopnia licencjackie

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia pierwszego stopnia licencjackie w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Stacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
W Olsztynie 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
W Gdańsku, III do VI semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach oraz w filiach, wszystkie semestry 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
 • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
 • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
 • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny
Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego zaczynają naliczać się studentom opłaty czesnego (zgodnie z deklaracją wpłat w Ankiecie na studia i według powyższych terminów płatności).

Jeżeli złożyliście dokumenty rekrutacyjne, a nie zamierzacie jednak podjąć studiów – poinformujcie nas o tym!
Więcej informacji pod poniższym przyciskiem

Informacja o naliczaniu czesnego...
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Ankieta osobowa kandydata na studia
 • Informator na studia
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania