Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Zarządzanie kryzysowe oraz Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo. Wybierając ten kierunek, zyskasz specjalistyczną wiedzę z dziedziny nauk o bezpieczeństwie, a także nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia oraz rozwiązywać problemy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zdobędziesz umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Staniesz się ekspertem/ekspertką w zakresie regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego i cyberprzestępczości. Twoja wiedza i kompetencje umożliwią Ci profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
Polish

Logistyka

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Logistyka handlu i spedycja oraz Logistyka i organizacja produkcji. Posiądziesz praktyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, poznasz zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Będziesz dysponować menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego i manipulacji, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie będzie wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych
Polish

Zarządzanie (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie usługami publicznymi. Cel studiów: Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dziedzin. Będzie to dotyczyć istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania. Będziesz również potrafił/potrafiła ocenić wpływ otoczenia na te zjawiska oraz podejmować decyzje zarządcze, w tym również operacyjne. Przyswoisz sobie umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (też w administracji publicznej). Będziesz również gotowy/gotowa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP
Polish

Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3,5 roku (7 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku oraz w filii w Tczewie. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Informatyka w zarządzaniu, Inżynieria budownictwa, Inżynieria ochrony środowiska, Mechatronika, Inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie transportem. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji
Polish

Prawo w biznesie

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępna anglojęzyczna specjalność: Language in Business and Law. Celem studiów licencjackich na kierunku Prawo w biznesie jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym
Polish

Kryminologia (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Kryminalistyka, Patologie społeczne. Po ukończeniu tego kierunku posiądziesz rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Tobie zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują Cię do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości
Polish

Administracja (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku oraz w filiach w: Tczewie i Braniewie. Dostępne następujące moduły/specjalności: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji
Polish