Pełn. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe 2-semestralne

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji. Osoba taka powinna posiadać wiedzę dotyczącą działania systemów i sieci komputerowych, a także prawnego umocowania funkcjonowania organizacji na podstawie norm prawa krajowego i europejskiego w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą metod prowadzenia nadzoru i audytów, a także powinna potrafić przekazać wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa dla użytkowników systemów IT. Ponadto celem studiów oprócz przekazania wiedzy i umiejętności pozwalających pełnić funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych) oraz informacji niejawnych (pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych).

Korzyści

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze cyberbezpieczeństwa. Program studiów dotyczy prawnych zagadnień bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a w szczególności odpowiedzialności karnej i cywilnej, roli i zadań pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz obecnych zagrożeń dla systemów informatycznych. Istotny element studiów dotyczy funkcjonowania nowych technologii jak Cloud computing oraz Internet of Things – IoT. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają obecnie obowiązujące przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, a w szczególności Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zajęcia "postępowania wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa w systemach IT" oraz "Open-source intelligence", a także "Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni" będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w działalności pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem przetwarzania informacji w systemach IT oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych i prywatności w cyberprzestrzenie, w tym inspektorów ochrony danych, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, administratorów danych osobowych, pracodawców, pracowników stosujących ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pozostałych osób zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a także inspektora ochrony danych w związku ze stosowaniem RODO, a także pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w związku z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Program studiów podyplomowych

Studia prowadzone są w trybie modułowym 170 godzin.

Prawne zagadnienia cyberbezpieczeństwa
30 godz.
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych w systemach IT: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, kary pieniężne
 • Przestępstwa komputerowe
 • Sankcje karne w cyberprzestępczości
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
28 godz.
 • Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmiotów publicznych – podstawy prawne
 • Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa
 • CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV – zadania
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Wykonywania zadań pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
54 godz.
 • Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa systemów IT
 • Audyt i kontrola systemów IT
 • Analiza ryzyka i zarzadzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT
Zarządzania bezpieczeństwem informacji
50 godz.
 • Uwarunkowania normatywne – zarządzanie jakością ISO/IEC 27032
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Nowe technologie: Cloud computing, Internet of Things – IoT
 • Open-source intelligence
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO), bezpieczeństwo informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
Seminarium
8 godz.
 • Przygotowanie studentów do przygotowania prac, projektów
 • Przygotowanie do obrony projektu i egzaminu końcowego
Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Uaktualniamy zakres dokumentów rekrutacyjnych
Od roku akademickiego 2024/25 słuchacze zawierać będą z uczelnią umowę o odpłatności za studia podyplomowe

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego 100 zł
  • Np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Rachunek bankowy jak do wpłat czesnego
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania poniżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe – wkrótce
  • Do pobrania poniżej (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów

Opłaty czesnego

Kliknij w interesujące Ciebie studia podyplomowe i tam zobacz wysokość czesnego za te studia

Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca
Rachunek bankowy

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

 • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
 • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
 • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
 • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne