Strategia kryminalistyczna studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe 2-semestralne

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie absolwentów wyższych uczelni pracujących lub zamierzających podjąć pracę:

 • w służbach mundurowych podległych MSWiA;
 • firmach i agencjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym (firmy ochrony, agencje detektywistyczne);
 • organizacjach pozarządowych – pomocowych, między innymi dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych wynika z odczuwalnych i widocznych zmian w obrazie przestępczości, a co za tym idzie potrzebą kształcenia wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę na temat:

 • etiologii przestępczości, determinantów i uwarunkowań tego zjawiska;
 • roli instytucji państwa w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym;
 • roli ofiary w przestępstwie;
 • sposobów, technicznych środków, metod ujawniania przestępstw i ich sprawców;
 • zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Uczestnicy

Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do

 • osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • obecnych i przyszłych funkcjonariuszy komórek operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;
 • pracowników firm ochrony osób i mienia, a także obecnych lub przyszłych detektywów oraz osób reprezentujących agencje i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocowym dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Program studiów podyplomowych

218 godzin w czasie 11 zjazdów w ciągu 9 miesięcy nauki

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
22 godz.
 • Ustawa karna i jej stosowanie (2 godz.)
 • Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Struktura i podział przestępstw (2 godz.)
 • Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy i okoliczności wyłączające winę (4 godz.)
 • Sankcje karne w ustawie (2 godz.)
 • Zasady procesu karnego. Uczestnicy (4 godz.)
 • Podstawy prawa dowodowego (4 godz.)
 • Przebieg postępowania przygotowawczego (4 godz.)
Współczesne zagrożenia przestępczością
22 godz.
 • Terroryzm (6 godz.)
 • Cyberprzestępczość (6 godz.)
 • Przestępczość zorganizowana (6 godz.)
 • Przestępczość gospodarcza (4 godz.)
Podstawy kryminologii
30 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje (4 godz.)
 • Interdyscyplinarność kryminologii (2 godz.)
 • Przestępczość, etiologia przestępczości (6 godz.)
 • Przestępstwo (4 godz.)
 • Sprawca przestępstwa, uwarunkowania zachowań dewiacyjnych (6 godz.)
 • Rola ofiary w przestępstwie (4 godz.)
 • Rola instytucji państwa w ujawnianiu i zapobieganiu przestępczości (4 godz.)
Wiktymologia
18 godz.
 • Terminy, pojęcia, typologia ofiar, syndrom sztokholmski, syndrom Abla (6 godz.)
 • Przestępstwo bez ofiar (4 godz.)
 • Stalking (4 godz.)
 • Suicydologia (4 godz.)
Organy bezpieczeństwa publicznego państwa
14 godz.
 • Wymiar sprawiedliwości (4 godz.)
 • Służby specjalne (2 godz.)
 • Służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (4 godz.)
 • Służby ratownictwa i ochrony ludności (2 godz.)
 • Służby graniczne (2 godz.)
Kryminalistyka
30 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje, dziedziny, funkcje (4 godz.)
 • Taktyka kryminalistyczna (6 godz.)
 • Technika kryminalistyczna (12 godz.)
 • Metodyka kryminalistyczna (4 godz.)
 • Strategia kryminalistyczna (4 godz.)
Działania dochodzeniowo-śledcze
24 godz.
 • Oględziny (miejsca, przedmiotów, osób, zwłok) (6 godz.)
 • Formy prowadzenia postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) (4 godz.)
 • Przesłuchanie świadka (4 godz.)
 • Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
 • Inne czynności procesowe (6 godz.)
Praca operacyjna
14 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje (2 godz.)
 • Formy proste i złożone (6 godz.)
 • Osobowe źródła informacji (4 godz.)
 • Dokumentowanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w procesowe (2 godz.)
Psychologia kryminalistyczna
18 godz.
 • Profilowanie kryminalistyczne (4 godz.)
 • Psychomanipulacja (4 godz.)
 • Socjotechniki (2 godz.)
 • Negocjacje (4 godz.)
 • Mediacje (4 godz.)
Taktyka zwalczania przestępczości
18 godz.
 • Stan przestępczości w Polsce (4 godz.)
 • Polityka karna (4 godz.)
 • Polityka profilaktyczna (2 godz.)
 • Międzynarodowa współpraca służb (2 godz.)
 • Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej (6 godz.)
Projekt
8 godz.
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
 • Testy semestralne i egzamin końcowy

 

Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Uaktualniamy zakres dokumentów rekrutacyjnych
Od roku akademickiego 2024/25 słuchacze zawierać będą z uczelnią umowę o odpłatności za studia podyplomowe

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego 100 zł
  • Np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Rachunek bankowy jak do wpłat czesnego
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania poniżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe – wkrótce
  • Do pobrania poniżej (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów

Opłaty czesnego

Kliknij w interesujące Ciebie studia podyplomowe i tam zobacz wysokość czesnego za te studia

Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca
Rachunek bankowy

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

 • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
 • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
 • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
 • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne