0 review(s) | Add your review
Mirosław Borkowski, Prawo kosmetyczne, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-66270-03-9. Stron 308, format 17x24 cm (B5). Cena: 65,00 zł
65,00 zł
Dyscyplina: Prawo
SKU: 103
   
Tytuł Prawo kosmetyczne
Autor Mirosław Borkowski
Recenzent prof. dr hab. Andrzej Powałowski
Rok wydania 2019
Strony 308
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-03-9
Cena (zł) 65,00

Prezentowana monografia może być przydatna zarówno dla przedsiębiorców działających w sektorze kosmetycznym, jak i dla osób stykających się z prawem kosmetycznym po raz pierwszy.

Spis treści

 • Wykaz skrótów najczęściej stosowanych w tekście
 • Wykaz skrótów aktów prawnych najczęściej stosowanych w tekście
 • Wstęp
 • Rozdział I. Regulacje prawne dotyczące kosmetyków w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–2013
 1. Regulacje prawne w okresie II Rzeczypospolitej
 2. Kosmetyki — stan prawny w latach 1945–2018
  • 2.1. Regulacje prawne w latach 1945–2001
  • 2.2. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
  • 2.3. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
 • Rozdział II. Kosmetyki w ustawodawstwie europejskim
 1. Dyrektywa kosmetyczna w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)
 2. Ogólna charakterystyka rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
 • Rozdział III. Produkt kosmetyczny — analiza pojęcia
 1. Definicja produktu kosmetycznego
 2. Produkt kosmetyczny a produkty podobne
  • 2.1. Produkt kosmetyczny a produkt leczniczy
  • 2.2. Produkt kosmetyczny a wyrób medyczny
  • 2.3. Produkt kosmetyczny a produkt biobójczy
 • Rozdział IV. Wybrane podstawowe definicje zawarte w rozporządzeniu nr 1223/2009 i ustawie o produktach kosmetycznych — krótka charakterystyka
 1. Definicje podstawowe z zakresu produktu kosmetycznego — informacje wprowadzające
 2. Producent, wytwórca — definicja i zakres czynności
 3. Dystrybutor, importer, użytkownik końcowy
 4. Udostępnianie na rynku, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z rynku, wycofanie od użytkowników końcowych
 5. Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane
 • Rozdział V. Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
 1. Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 2. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
  • 2.1. Osoba odpowiedzialna
  • 2.2. Dystrybutor
 3. Dobra Praktyka Produkcji i normy zharmonizowane
 4. Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
  • 4.1. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
  • 4.2. Dokumentacja produktu kosmetycznego
 5. Procedura zgłaszania produktu kosmetycznego
 • Rozdział VI. Ograniczenia dotyczące stosowania niektórych substancji
 1. Informacje wstępne
 2. Zakaz stosowania niektórych substancji
 3. Substancje sklasyfikowane jako substancje CMR
 4. Nanomateriały
 5. Śladowe ilości substancji niedozwolonych
 • Rozdział VII. Testy na zwierzętach
 1. Produkt kosmetyczny a testy na zwierzętach — informacje podstawowe
 2. Testy na zwierzętach, a regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych
 • Rozdział VIII. Informacje dla konsumentów
 1. Informacje wprowadzające
 2. Definicja "konsumenta"
 3. Oznakowanie produktów kosmetycznych
 4. Oświadczenia o produkcie
 5. Publiczny dostęp do informacji
 • Rozdział IX. Własność intelektualna i reklama produktów kosmetycznych
 1. Produkty kosmetyczne a prawo własności przemysłowej — informacje podstawowe
 2. Zapach w prawie własności intelektualnej
 3. Zagadnienia podstawowe dotyczące reklamy
 4. Reklama produktów kosmetycznych a czyn nieuczciwej konkurencji — uwagi ogólne
 • Rozdział X. Nadzór nad rynkiem
 1. Nadzór i kontrola nad rynkiem produktów kosmetycznych — informacje podstawowe
 2. Działalność wybranych instytucji w zakresie nadzoru na rynkiem produktów kosmetycznych — wybrane zagadnienia
 3. Ciężkie działania niepożądane produktu kosmetycznego
 • Rozdział XI. Niezgodność z przepisami i klauzula ochronna
 1. Niezgodność z przepisami
 2. Klauzula ochronna
 3. Dobre praktyki administracyjne
 • Rozdział XII. Współpraca administracyjna i środki wykonawcze
 1. Współpraca administracyjna
 2. Środki wykonawcze i przepisy przejściowe
 • Rozdział XIII. Czynności upiększające
 1. Czynność upiększająca — próba określenia zakresu
 2. Pacjent jako szczególny rodzaj konsumenta czynności upiększających
 • Rozdział XIV. Odpowiedzialności za wykonywanie czynności upiększających
 1. Zgoda na zabieg
 2. Odpowiedzialność cywilna
 3. Odpowiedzialność karna za wykonanie czynności upiększających
 4. Inne rodzaje odpowiedzialności związane z wykonywaniem czynności upiększających
 5. Odpowiedzialność związana ze stosowaniem produktów kosmetycznych
 • Bibliografia
 • Załączniki:
 1. Załącznik 1. Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych
 2. Załącznik 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami
 3. Załącznik 3. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
 4. Załącznik 4. Dyrektywa z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)
 5. Załącznik 5. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1991 r. C-112/89
 6. Załącznik 6. Opinia Rzecznika Generalnego L.A. Geelhoeda przedstawiona w dniu 17 marca 2005 r.
 7. Załącznik 7. Sprawa: Hans Schwarzkopf GmbH & CO. KG v. Zentrale Zur Bekämpfung Unlauteren Wettbewerbs EV
 8. Załącznik 8. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi

Wstęp

W 2015 r. ukazała się monografia: M. Borkowski, Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego i, jak napisano we Wprowadzeniu do niej, miała to być pierwsza monografia, która w kompleksowy sposób omawiała rozporządzenie kosmetyczne z 2009 r. Książka ta wypełniała lukę istniejącą na rynku wydawniczym związanym z prawem kosmetycznym — i prawdopodobnie spełniła swoje zadanie.

Okres, jaki upłynął od jej wydania — biorąc pod uwagę ilość dokonywanych zmian w obszarze prawa kosmetycznego, nie należał do wyjątkowo aktywnych. Ustawodawca europejski wykazuje się wielką powściągliwością, bowiem nie licząc kilkunastu zmian rozporządzenia 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych, a polegających przede wszystkim na wprowadzeniu korekt do załączników w zakresie wykazu substancji dopuszczonych do stosowania, nie dokonano żadnych innych poważnych zmian przedmiotowego rozporządzenia. Można więc stwierdzić, że rozporządzenie to w wystarczający sposób uregulowało obszar związany z produktami kosmetycznymi.

Nie zmieniło się wiele również w krajowym systemie prawnym dotyczącym prawa kosmetycznego — w dalszym ciągu mamy dość specyficzną sytuację polegającą na obowiązywaniu dwóch aktów prawnych (ustawa krajowa i rozporządzenie unijne) regulujących tę samą materię. Warto jednak zwrócić uwagę na głosy praktyków i przedstawicieli doktryny, które obecną sytuację uważają za niewłaściwą i sugerują konieczność jej uporządkowania.

Co prawda od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, trudno jest ją jednak uznać za akt wyjątkowy czy ułatwiający funkcjonowanie rynku produktów kosmetycznych. W dalszym ciągu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującymi aktami prawnymi z obszaru praw kosmetycznego pozostają więc wspomniane już powyżej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 i nowa ustawa mająca charakter „kadłubkowy”. Można pokusić się o stwierdzenie, iż ustawa ta powinna być raczej zatytułowana: ustawa dotycząca wybranych zagadnień produkcji i obrotu produktami kosmetycznym oraz kar pieniężnych — ta tematyka dominuje bowiem w nowej ustawie o produktach kosmetycznych. W innych obszarach prawa kosmetycznego ustawa odsyła do regulacji zawartych w rozporządzeniu unijnym.

W związku z przytoczonymi uwarunkowaniami można zastanawiać się nad potrzebą pisania kolejnej książki, w dużym stopniu odnoszącej się do obowiązującego i opisanego już stanu pranego, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby wydanie drugie poprawione.

I takie było pierwotne zamierzenie — niniejsza praca, początkowo miała stanowić wydanie drugie, uzupełnione i poprawione „Prawa kosmetycznego…” (2015). Zamiarem autora było przygotowanie, w oparciu o uwagi czytelników, głosy praktyków i spostrzeżenia autora, publikacji odpowiadającej potrzebom rynku. Przede wszystkim należało usunąć (jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej większą część) błędów redakcyjnych, stylistycznych i merytorycznych, bo niestety (z uwagi na pośpiech, jaki towarzyszył pracy nad pierwszym wydaniem) i takie zostały popełnione.

Jednak, w trakcie prac nad zmianami zdecydowano, że prezentowana praca wydana zostanie zarówno pod nowym tytułem i stanowić będzie nową publikację, oczywiście uwzględniającą treść „Prawa kosmetycznego. Zarys prawa polskiego i europejskiego”. Przykładowo nie uległ większym zmianom rozdział I, w którym dokonana jest analiza aktów prawnych dotyczących produktów kosmetycznych wydanych w latach 1919–2018.

Nowa publikacja „Prawo kosmetyczne” została poszerzona między innymi o zagadnienia dotyczące zasad i podstaw prawnych prowadzenia działalności kosmetycznej, wykonywania czynności upiększających. Tym samym należało poszerzyć zakres monografii o treści związane z odpowiedzialnością za przeprowadzanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia te zostały omówione w sposób dość ogólny, a w odpowiednich miejscach znajdują się odwołania do prac specjalistycznych zajmujących się jedynie taką problematyką. Zapewne takie potraktowanie niezwykle ważnych zagadnień odpowiedzialności spotka się z krytyką, ale zamierzeniem autora nie jest stworzenie „monumentalnego dzieła”, a jedynie zwrócenie uwagi na istniejący problem.

Jest to pierwsza publikacja, gdzie dokonuje się analizy zagadnień związanych z produktem kosmetycznym, jak i z czynnościami kosmetycznymi, które w dalszej części monografii określane są terminem: czynności upiększające. Po dodaniu tych nowych fragmentów monografia nie powinna być traktowana jako komentarz do rozporządzenia — co jest celowym zabiegiem Autora.

Głównym zamierzeniem Autora i podstawowym celem prezentowanej monografii jest dokonanie analizy aktualnego stanu prawnego związanego zarówno z wykonywaniem czynności upiększających, jak i stosowaniem różnego rodzaju produktów służących tym czynnościom.

Należy mieć nadzieję, że proponowana struktura i układ monografii tworzą logiczną całość, podporządkowaną głównemu celowi, jakim jest zaprezentowanie w sposób przystępny podstawowej wiedzy z zakresu prawa kosmetycznego — nowego działu prawa, który zasługuje na wyodrębnienie nie tylko jako przedmiot nauczania. Całość pracy została wzbogacona o wykaz wybranych orzeczeń, stanowiących cenny materiał porównawczy, które dodatkowo mogą być bardzo pomocne w lepszym poznaniu problematyki prawa kosmetycznego. W nowej wersji monografii znajduje się również więcej odwołań do literatury, której ilość, co jest zjawiskiem naturalnym, od 2015 roku wzrosła.

Świadomie zrezygnowano z fragmentów dotyczących danych ekonomicznych o wielkości rynku produktów kosmetycznych, ilości podmiotów funkcjonujących w tym obszarze. Osoby zainteresowane wartością rynku produktów kosmetycznych czy ilością osób zatrudnionych w tej branży bez problemu znajdą te dane w źródłach ogólnodostępnych, m.in. w rocznikach statystycznych czy na licznych stronach internetowych.

Pominięto także informacje związane z historią kosmetyków, warto jednak przypomnieć, że zagadnienia te w sposób niezwykle inspirujący zostały zaprezentowane w takich pracach, jak: Władysław S. Brud, Iwona Konopacka-Brud, Podstawy perfumerii, Łódź 2009; Irena Rudowska, Kosmetyka wczoraj i dziś, Warszawa 1989; Jolanta Szczygieł-Rogowska, Joanna Tomalska, Historia kosmetyki w zarysie, Białystok 2007; Nancy Etcoff, Przetrwają najpiękniejsi, Warszawa 2000; Georg Vigarello, Historia czystości i brudu, Warszawa 2012; Historia urody, Warszawa 2011; Historia zdrowia i choroby, Warszawa 2011.

 

Na koniec tego wstępu, chcę podziękować wszystkim czytelnikom Prawa kosmetycznego. Zarys prawa polskiego i europejskiego (2015) za ich cenne uwagi. Również i w przypadku Prawa kosmetycznego zwracam się z podobną prośbą — o nadsyłanie wszelkich uwag, które wpłynąć mogą na jakość zarówno kolejnych wydań tej monografii, jak i innych pozycji z zakresu prawa kosmetycznego.

Mam nadzieję, że prezentowana monografia (chociaż w minimalnym stopniu) przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym niezwykle popularnym i pięknym tematem, efektem czego może będzie prawidłowe, to znaczy odpowiadające rzeczywistości, uregulowanie prawne ujmujące w sposób kompleksowy zagadnienie, bez wątpienia związane z ludzkim zdrowiem — z bezpieczeństwem zdrowotnym człowieka.

 

Prawo kosmetyczne uwzględnia stan prawny na dzień: 1 sierpnia 2019 r.

Autor

Fragment recenzji

Podjęty temat (…) wydaje się nader interesujący tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jego ujęcie jest oryginalne i zasługujące na uwagę i wyróżnienie (…), a nadto ze względu na swą aktualność, czyli możliwość odniesienia do realizowanej aktualnie polityki konsumenckiej i polityki w zakresie obrotu produktami (…). Praca ma (…) charakter po części opracowania teoretycznego, po części zaś czynić może (i powinna) zadość potrzebom praktyki gospodarczej (…).

prof. dr hab. Andrzej Powałowski
Nota biograficzna

Mirosław Borkowski

ORCID 0000-0001-5456-7377. Doktor nauk prawnych. Pracownik dydaktyczno-naukowy Gdańskiej Szkoły Wyższej, praktyk, ekspert. Współpracuje z kilkoma trójmiejskimi uczelniami, w których poza pracą ze studentami pełni(ł) różne funkcje administracyjne (między innymi Prodziekana, Pełnomocnika Rektora, Kierownika Katedry, Koordynatora Studiów Podyplomowych).

Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka i ochrony własności intelektualnej. Podstawowym obszarem badawczym jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo zdrowotne człowieka obejmujące tradycyjny podział między innymi na: prawo medyczne, prawo farmaceutyczne czy prawa pacjenta, rozszerzony o nowe gałęzie prawa, takie jak: prawo żywnościowe czy prawo kosmetyczne.

Inicjator i organizator programu naukowego "Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka", realizowanego przez Gdańską Szkołę Wyższą, w ramach którego organizowane są konferencje naukowe dotyczące między innymi administracyjno-prawnych aspektów zdrowia ludzkiego.

Organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych: krajowych i międzynarodowych oraz zagranicznych. Prowadził wykłady i zajęcia ze studentami KGTU w Kaliningradzie.

Jest członkiem między innymi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Od ponad 20 lat jest właścicielem: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR", wpisanej do: (i) Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku; (ii) rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. II uzupełnione i uaktualnione, Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-52-8, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-wlasnosci-intelektualnej-zarys-probl...
 2. Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-64-1, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-kosmetyczne-zarys-prawa-polskiego-eu...
 3. Prawo kosmetyczne, Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-03-9, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-kosmetyczne
 4. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. III znowelizowane, online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-24-4, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo/prawo-wlasnosci-124

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji