Zarządzanie w ochronie zdrowia -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe 2-semestralne

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Interdyscyplinarne studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" swym programem obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie i ekonomii. To nowatorskie przedstawienie zagadnień ułatwia zrozumienie procesów ekonomicznych i prawnych niezbędnych w procesie prawidłowego zarządzania podmiotami świadczącymi usługi związane z holistycznym postrzeganiem zdrowia jako dobra i prawa.

System ochrony zdrowia potrzebuje doświadczonych i odważnych menedżerów, fachowców znających zarówno zasady ekonomiki zdrowia, jak i prawa pacjenta. W trakcie trwania naszych studiów przekazujemy słuchaczom teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania zespołem ludzi, placówką, która musi sprawnie funkcjonować niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań.

Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a absolwent naszych studiów poznaje m.in. zagadnienia związane z finansowaniem systemu ochrony zdrowia, jego strukturą oraz procedurami ochrony praw pacjenta. Konwersatoria i ćwiczenia są miejscem wymiany doświadczeń, sporządzania pism procesowych.

Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów podyplomowych "Zarządzanie w ochronie zdrowia" może być przydatna zarówno osobom pracującym w podmiotach, których działalność związana jest z ochroną zdrowia, jak i osobom, które swoją przyszłość łączą z sektorem gospodarki.

Program studiów podyplomowych

Prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce (6 godz.):

 • Podstawowe założenia prawa do ochrony zdrowia
 • Prawo do zdrowia a prawo do ochrony zdrowia
 • Konstytucyjne uwarunkowania prawa do ochrony zdrowia
 • Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych

Administracja ochrony zdrowia w Polsce (6 godz.):

 • Organy i instytucje administracji rządowej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
 • Zadania i uprawnienia wybranych instytucji funkcjonujących w obszarze zdrowia m.in. GIF, PIS, PURPLiWM
 • System ochrony praw pacjenta
 • Jednostki lecznicze w warunkach zagrożeń
 • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Bezpieczeństwo zdrowotne

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania (16 godz.):

 • Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zakres i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Prawne aspekty systemu ubezpieczenia zdrowotnego (6 godz.)

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego (8 godz.)

Reklama w ochronie zdrowia (6 godz.)

Elementy prawa pracy (8 godz.):

 • Prawne aspekty związane z pracą i zatrudnieniem
 • Zawieranie umów kontraktowych z podwykonawcami wykonującymi świadczenia medyczne
 • Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy w kontekście ochrony zdrowia

Podstawy zarządzania finansami; rachunek kosztów i analizy w zarządzaniu podmiotami medycznymi (26 godz.):

 • Podstawy rachunkowości
 • Budowa i czytanie rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów itp.
 • Idea rachunkowości zarządczej
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Nadzór i kontrola nad finansami
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Pojęcie płynności finansowej
 • Analiza wskaźnikowa
 • Istota rachunku kosztów
 • Zarządzanie długiem
 • Próg rentowności

Polityka personalna i psychologia zarządzania ludźmi (10 godz.):

 • Zasoby ludzkie jako kapitał
 • Rola polityki personalnej
 • Uwarunkowania zatrudnienia personelu medycznego
 • Rola psychologii w zarządzaniu ludźmi
 • Motywacja pracowników i satysfakcja z pracy
 • Emocjonalny obraz pracownika
 • Dysfunkcje psychologiczne w zarządzaniu

Kompetencje interpersonalne i menedżerskie (10 godz.):

 • Komunikacja interpersonalna: zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym
 • Efektywne negocjacje
 • Zachowania asertywne

Elementy zachowań organizacyjnych (8 godz.):

 • Podstawy zachowania jednostki
 • Elementy zachowań grupowych
 • Wpływ kultury organizacji na zachowanie pracowników

Etyka zawodowa (6 godz.)

Zarządzanie placówkami i w placówkach ochrony zdrowia (26 godz.):

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Funkcje kierownicze
 • Zarządzanie operacyjne w podmiotach medycznych
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie strategiczne w podmiotach medycznych
 • Metody analizy strategicznej
 • Zarządzanie zasobami
 • Nowoczesne metody zarządzania

Zarządzanie jakością w działalności medycznej (12 godz.):

 • Zarządzanie jakością
 • Ocena jakości

Systemy zarządzania bhp w ochronie zdrowia (6 godz.)

Standardy akredytacyjne w ochronie zdrowia (3 godz.)

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia (6 godz.)

Zarządzanie odpadami w placówkach leczniczych (6 godz.)

Public relations w podmiotach leczniczych (8 godz.)

System ochrony praw pacjenta (6 godz.)

Bezpieczeństwo zdrowotne (3 godz.)

Studia podyplomowe pod patronatem

Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Logo Swissmed

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Swissmed Centrum Zdrowia SA.

Szpitale Tczewskie SA - logo

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Szpitali Tczewskich SA.

Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.200 zł
 • semestralna: 1.600 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 330 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Uaktualniamy zakres dokumentów rekrutacyjnych
Od roku akademickiego 2024/25 słuchacze zawierać będą z uczelnią umowę o odpłatności za studia podyplomowe

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego 100 zł
  • Np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Rachunek bankowy jak do wpłat czesnego
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania poniżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe – wkrótce
  • Do pobrania poniżej (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów

Opłaty czesnego

Kliknij w interesujące Ciebie studia podyplomowe i tam zobacz wysokość czesnego za te studia

Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca
Rachunek bankowy

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

 • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
 • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
 • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
 • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne