0 review(s) | Add your review
Wybrane pojęcia, wzory i zadania do ćwiczeń ze statystki opisowej i demografii, Izydor Sobczak, Robert Kaźmierczak, Katarzyna Ruszczyńska (opr.), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-22-0. Stron 84, format 17x24 cm, cena: 20,00 zł / 11,00 zł (z rabatem dla studentów i pracowników GSW) - zobacz niżej
20,00 zł
SKU: 122
   

Książka zawiera 33 zadania ze statystyki demograficznej, połowa z nich przykładowo rozwiązana

Tytuł Wybrane pojęcia, wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki opisowej i demografii
Opracowanie Izydor Sobczak, Robert Kaźmierczak, Katarzyna Ruszczyńska
Rok wydania 2022
Strony 84
Format (cm) 17x24 (B5), oprawa zeszytowa
ISBN 978-83-66270-22-0
Cena 20,00 zł / 11,00 zł¹ (z rabatem dla studentów i pracowników GSW)

Spis treści

 • Słowo wstępne … 9

CZĘŚĆ I. Wybrane pojęcia, wzory i zadania ze statystyki opisowej

 • A. Niektóre pojęcia ze statystyki … 11
  • 1. Pojęcie statystyki … 11
  • 2. Zbiorowość statystyczna … 12
  • 3. Cechy statystyczne i ich rodzaje … 12
  • 4. Szeregi statystyczne i ich rodzaje … 14
  • 5. Tablice statystyczne … 15
  • 6. Źródło danych … 16
  • 7. Graficzna prezentacja wyników badania … 16
 • B. Mierniki (wskaźniki) wykorzystywane w analizie rozwoju zbiorowości w czasie (analiza szeregów czasowych) … 17
  • 1. Uwagi wstępne … 17
  • 2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania … 18
  • 2.1. Przyrost bezwzględny i względny — jednopodstawowy (o podstawie stałej) i łańcuchowy (o podstawie ruchomej) … 18
  • 2.2. Wskaźniki dynamiki (indeksy) — jednopodstawowe i łańcuchowe … 19
  • 3. Wzory na obliczanie przyrostu względnego (czyli tempa przyrostu) i wskaźników dynamiki (czyli indeksów) … 21
 • C. Wskaźniki struktury i natężenia … 22
  • 1. Wskaźniki struktury … 22
  • 1.1. Uwagi wstępne … 22
  • 1.2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania … 22
  • 2. Wskaźniki natężenia … 24
  • 2.1. Uwagi wstępne … 24
  • 2.2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania … 25
 • D. Wartości średnie (nazywane także wartościami przeciętnymi) … 26
  • 1. Uwagi wstępne … 26
  • 2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania … 27
  • 2.1. Średnia arytmetyczna (zwykła i ważona) … 27
  • 2.2. Średnia arytmetyczna z szeregu rozdzielczego z cechą skokową … 28
  • 2.3. Średnia arytmetyczna z szeregu rozdzielczego z cechą ciągłą … 28
  • 2.4. Średnia chronologiczna — porównanie ze średnią arytmetyczną … 29
 • E. Miary średnie pozycyjne (mediana i dominanta) … 31
  • 1. Mediana (skrót: Me) … 31
  • 1.1. Uwagi wstępne … 31
  • 1.2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania … 32
  • 2. Dominanta (skrót: D) … 34
  • 2.1. Uwagi wstępne … 34
  • 2.2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania … 35

CZĘŚĆ II. Wybrane pojęcia, wzory i zadania z demografii

 • A. Niektóre pojęcia z demografii … 37
 • B. Zastosowanie metod statystycznych w demografii … 42
  • 1. Zadania rozwiązane i do rozwiązania dotyczące struktury ludności według płci i wieku … 42
  • 2. Zadania rozwiązane i do rozwiązania dotyczące ruchu naturalnego ludności … 45
 • C. Wzory wykorzystywane w analizie procesów demograficznych … 51
  • 1. Współczynniki (wskaźniki) stosowane w analizie ruchu naturalnego ludności … 51
  • 2. Metody mierzenia migracji … 56
  • 3. Współczynniki wykorzystywane w analizie relacji liczbowych ludności według płci i wieku … 58

CZĘŚĆ III. Ludność w Polsce i niektórych krajach Europy (wybrane liczby)

 • A. Ludność w Polsce według spisów powszechnych … 61
 • B. Niektóre dane z okresu 1950–2020 przedstawiające rozwój demograficzny Polski … 62
 • C. Niektóre dane demograficzne wybranych krajów Europy … 73

oraz:

 • Spis zadań … 77
 • Skorowidz współczynników … 79
 • Spis tablic … 81
 • Uzupełnienie o dane dostępne w GUS przed oddaniem opracowania do druku … 83

Spis współczynników demograficznych wykorzystanych w książce

 • Współczynnik zawierania małżeństw
 • Cząstkowe współczynniki nowożeńców według wieku
 • Współczynniki rozwodów
 • Rozwody odniesione do liczby zawartych małżeństw
 • Współczynnik urodzeń żywych
 • Współczynnik płodności kobiet
 • Cząstkowe współczynniki płodności kobiet
 • Współczynnik dzietności ogólnej kobiet
 • Ogólny współczynnik zgonów
 • Cząstkowe współczynniki zgonów
 • Współczynnik zgonów niemowląt
 • Współczynnik struktury zgonów według przyczyn
 • Współczynnik natężenia zgonów według przyczyn
 • Współczynnik śmiertelności
 • Współczynnik przyrostu naturalnego ludności
 • Współczynnik dynamiki demograficznej
 • Współczynniki migracji wewnętrznych
 • Współczynniki migracji zagranicznych
 • Współczynnik salda migracji zagranicznych
 • Współczynnik ogólnego salda migracji wewnętrznych i zagranicznych
 • Współczynniki struktury i natężenia ludności według płci
 • Współczynniki struktury i natężenia ludności według wieku

Słowo wstępne

Niniejszy skrypt w dużej mierze oparty został na opracowaniu pt. "Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki i demografii" wydanym przez wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji w 2009 roku (ISBN 978-83-89762-23-8). Różni się jednak wyraźnie od tamtego wydania: jego treść została uzupełniona pojęciami z zakresu statystyki opisowej i demografii. Zaktualizowane zostały dane statystyczne w tych zadaniach, w których — zamiast liczb umownych — przedstawiano liczby rzeczywiste pochodzące z roczników statystycznych i demograficznych z lat 2008 i 2009.

W części III prezentującej stany liczebne ludności w Polsce w wybranych latach, w wydaniu z 2009 roku kończyły się na 2008 roku, w tym wydaniu kończą się na 2018, 2019 i 2020 roku. Część III skryptu uzupełniono danymi obrazującymi procesy demograficzne w wybranych krajach Europy.

Posiadanie skryptu nie zwalnia studenta ze studiowania zalecanej literatury, nie ma tu bowiem wielu zagadnień ujętych w programach studiów tego przedmiotu. Jaką zatem rolę ma spełniać skrypt w dydaktyce? Co skłoniło autorów do jego opracowania, a Wydawnictwo GSW do opublikowania? Istotną przyczyną tego przedsięwzięcia jest niewystarczająca liczba godzin — w ocenie autorów — przeznaczonych na zajęcia z omawianego przedmiotu. Ogranicza to możliwości przekazania ciekawej i przydatnej w praktyce — choć czasem trudnej do opanowania przez niektórych studentów — wiedzy.

Niniejszy skrypt ma pomóc w przyswojeniu wiedzy z zakresu metod badania zjawisk masowych oraz współczesnych złożonych procesów demograficznych w Polsce i w świecie; ma usprawnić prowadzenie ćwiczeń i wykładów z tego przedmiotu, zawiera bowiem nie tylko pojęcia, ale i wzory oraz oparte na nich sposoby rozwiązywania zadań, są w niej także zadania do samodzielnego rozwiązania.

Treści zawarte w skrypcie pozwalają wykładowcy i studentowi zaoszczędzić czas, który trzeba poświęcić na notowanie pojęć, wzorów i zadań. Zaoszczędzony czas może być wykorzystany na pełniejszą realizację programu i dokładniejsze wyjaśnienie tych zagadnień, których zrozumienie sprawia studentom pewne trudności.

Do przedstawionych w skrypcie liczb bezwzględnych i współczynników dotyczących rozwoju demograficznego Polski i niektórych krajów europejskich, nawiązywał będzie wykładowca; dane te student będzie miał przed sobą (nie będzie musiał ich notować), swoją uwagę może bardziej skoncentrować na ocenach i wnioskach formułowanych przez wykładowcę, wynikających z omawianych liczb.

Wyrażamy przekonanie, że obecne wydanie skryptu — podobnie jak poprzednie — będzie pomocne w nauczaniu przedmiotu: statystyka z demografią realizowanego w Gdańskiej Szkole Wyższej, będzie służyło osiąganiu dobrych wyników.

W imieniu Zespołu
Izydor Sobczak
Gdańsk, październik 2021

Poprzednie wydania

Wydanie niniejszego skryptu poprzedziła publikacja:

Bieżąca pozycja z 2022 roku jest oddzielną pozycją, a nie kolejnym wydaniem wymienionej wyżej publikacji.

Cena z rabatem dla studentów i pracowników GSW

¹ cena 11,00 zł – z rabatem dla studentów i pracowników GSW
Aby dokonać zakupu z tą ceną, należy przesłać mailem zamówienie z uczelnianej skrzynki mailowej w domenie "@gswgdansk.edu.pl".

Po dokonaniu zakupu wydawnictwo nie zwraca różnicy między ceną normalną a ceną z rabatem osobom, którym należy się rabat. Chcąc skorzystać z rabatu wystarczy zamówić książkę z ww. skrzynki mailowej — wówczas rabat zostanie automatycznie naliczony. Zamówienia z innych adresów mailowych będą realizowane według cen normalnych (bez rabatu). Regulamin sprzedaży z rabatem dla studentów i pracowników GSW dostępny jest tu: https://gsw.gda.pl/sites/default/files/regulamin_sprzedazy_z_rabatem_202....

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji